Browsing Archives

ד׳ בסיון תשע״ו 10.06.16

ארץ זבת חלב ודבש

ארץ זבת חלב ודבש

החלב והדבש בישראל בשנת 2015

לרגל חג השבועות הציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עַדכָּנִיים על החלב והדבש בישראל.

תְפוּקַת החלב הכוללת בשנת 2015 הייתה כ-1,433 מיליון ליטרים. זו ירידה של כ-5% לעומת שנת 2014.

התְנוּבָה המְמוּצַעַת של פרה בשנת 2015 הייתה  11,772 ק"ג חלב לשנה. זו ירידה של  2.6% לעומת שנת 2014. עם זאת, תנובת החלב של פרה בישראל היא עדיין הגבוהה ביותר בעולם.

בשנת 2015 פעלו בישראל 801 רפתות, ובהן – 122,000 חולבות.

כמות חלב הבקר מהווה כ-97% מכמות החלב. כמות חלב הצאן מהווה כ-3% מכמות החלב.

הדבש:

תפוקת הדבש בשנת 2015 הייתה כ-3,000 טון. זו ירידה של  כ-6% לעומת שנת 2014. הסיבה לירידה בכמות הדבש: פגעי מזג האוויר ומחסור בפריחה בעונת האביב.

את הדבש סיפקו כ-110,000 כַווָרוֹת. היְבוּל הממוצע בכל כוורת היה כ-27 ק"ג. כמות זו לא סיפקה את כל הביקוש המקומי לדבש במדינת ישראל. בשנת 2015 יִיבְּאָה ישראל כ-1,100 טון דבש, לעומת 900 טון בשנת 2014.

הצילום: ויקיפדיה

הצילום: ויקיפדיה

10.6.16

היום:

מעונן חלקית וייעשה נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון הארץ.


הלילה:

מעונן חלקית.


בשבת:

לרוב נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.


בחג השבועות:

נאה, הטמפרטורות יעלו ויחזרו להיות רגילות בעונה.