Browsing Archives

כ״ט בשבט תשפ״א 11.02.21

תְנוּ כָּתֵף!

במשרד הבריאות מוּדְאגים מההֶאָטָה בקֶצֶב ההִתחסנות נגד הקורונה. הצעירים לא באים להִתחסן, מורים רבים לא הִתחסנו, לא כל האוּכלוסייה בסִיכּון התחסנה.

אחת הסיבות לַהֵיעָנוּת הנמוכה של צעירים להתחסן היא, כנִרְאה, המֵידָע השִקְרי הרב בנושֵׂא החיסונים המִתפרסם ברְשָתות החֶבְרתיות.

במשרד בודְקים דְרכים לתת תַמְרִיצִים לקופות החולים ולְתַגְמֵל אותן על כל מתחסן. המשרד הִגְבִּיר את פעולות ההַסְבָּרָה בתִקְשוֹרֶת ובדרכים נוסָפות. זאת, במַטָרָה להסביר לציבור את חשיבות החיסון, לְהַצִיג עוּבדות אֱמֶת המַפְרִיכוֹת את המֵידָע השִקְרי ואת חַדְשוֹת הכָּזָב. בכך מְקַוִוים להצליח לְהָפִיג את החֲשָשוֹת.

משרד הבריאות ומשרד המשפטים בודקים את האפשרות החוקִית לְחַיֵיב עובדים ומורים להתחסן, לחייב עובדים לעבור בדיקות קורונה ולְהַטִיל סנקציות על עובדים שלא יתחסנו.

במשרדי הממשלה בודקים את האפשרויות החוקיות והטכניות להתיר כניסה למקומות כמו: קניונים, מקומות עבודה, אוּלמוֹת תַרבות וספורט וחַדרֵי כּושֶר – רק למִתחסנים ולמַחלימים.

יום חמישי כ״ט בשבט תשפ״א 11.02.21


06:30: שלום כיתה א': רק כ-20% מהתלמידים חוזרים הבוקר ללימודים בגנים ובכיתות א'-ד'

06:30: דְאגה במשרד הבריאות: הצעירים לא באים להתחסן, ברֶשֶת מוּפָץ מִידֵע שִקְרִי נגד החיסון

06:30: משרד הבריאות ומשרד המשפטים בודקים את האפשרות החוּקִית לְחַיֵיב עובדים להתחסן ולעבור בדיקות קורונה, לְהַטִיל סנקציות על מי שאינו מִתְחסן ולְאַפְשֵר כניסה לִמקומות רק למִתחסנים ולמַחלימים

06:30: ועדת סַל התְרוּּפוֹֹת הציגה אתמול את רְשימת התְרוּפות שיִיכָּנְסו השנה לסַל: יותר תרופות לסוכרת, פחות תרופות לסרטן

06:30: חיילי צה"ל הגישו השנה 5,706 קְבִילוֹת לנְצִיב קְבִילוֹת החיילים, 61% מהתְלוּנוֹת נִמְצְאו מוּצְדָקוֹת

06:30: מחר, ל' בשבט, מְצַיְינים בישראל את יום המשפחה

06:30: פסטיבל הַכַּלָנִיות 'דָרוֹם אָדוֹם' נִפְתָח היום בנגב

06:30: מִניין הנִפטרים מקורונה בישראל: 5,257 

06:30: בישראל נכון לאתמול 68,077 חולים פעילים, 1,605 מהם מאושפזים בבתי החולים, 1,031 מהם במצב קשה ומתוכם 318 חולים מחוברים למכונות הנשמה

06:30: 2.325 מיליון ישְׂרְאלים קיבלו את המָנָה השנייה של החיסון נגד קורונה

06:30: המגפה בעולם: 2.376 מיליון נִפטרים, 108.057 מיליון נִדבקים 

06:30: עוד 40 ימים לבחירות לכנסת ה-24

06:30: התחזית: יְרידה בטמפרטורות, עדיין חם מהרגיל בעונה

משרד הבריאות, קופות החולים ומנהלי בתי החולים קוראים לציבור 'לָתֵת כָּתֵף' ולהִתחסן נגד הקורונה

שִמרו על בריאותכם, על יַקִיריכם ועל כולנו!

11.02.21

היום:

בָּהִיר עד מְעוּנָן חֶלְקִית. הטמפרטורות יֵרדו במקצת אך יישארו עֲדַיִין גבוהות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה נוֹסֶפֶת של הטמפרטורות בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו עדיין גבוהות מהרגיל לעונה.

שבת:

מעונן חלקית עד בהיר עם ירידה קלה נוספת של הטמפרטורות בעיקר בהרים. הטמפרטורות יהיו עדיין יהיו גבוהות מהרגיל לעונה.

 

חַיָילֵי צה"ל הִגִישו השנה 5,706 קְבִילוֹת

מ"מ נְציב קְבִילוֹת החיילים ומְבַקֵר מַעֲרֶכֶת הביטָחון, הִגִיש אתמול לשר הביטחון את דוּ"חַ הקְבילות השְנָתי.
בשנת 2020 הוּגְשו 5,706 קְבילות. נושְׂאֵי התְלוּנוֹת: אַלִימוּת פיזית ומִילוּלית של מְפַקְדִים, פְּגיעָה בזְכוּיוֹת החיילים, תְלונות בנושא הטיפול הרְפוּאִי ותְלונות בנושא הקורונה. הנְצִיב הִדְגִיש כי לָרִאשונה זה שנים לא נִרְשְמו השנה קְבִילות בנושא גִזְעָנוּת.

כ-56% ממַגִישֵי הקְבילות היו חיילים בשֵירוּת חוֹבָה, כ-12% אַנְשֵי קֶבַע, כ-9% מְשָרְתֵי מִילוּאים וכ-17% מועֲמָדִים לשֵירוּת ביטָחון. השנה חָלָה עלייה של 70% בקבילות שהוּגְשו בְּעִילוּם שֵם.

61% מהקְבילות שטוּפְּלוּ נִמְצְאוּ מוּצְדָקוֹת.