Browsing Archives

כ״ה באדר א׳ תשפ״ד 05.03.24

גִמְלָאִים במילואים

נְשיא המדינה אֵירַח אתמול 45 מִתְנדבים למילואים שעברו מִזְמן את גיל הגִיוּס. הצעיר מביניהם בן 70 והמְבוגר בן 96. לַמְרוֹת גִילָם הם נִרְתְמוּ למַאֲמַץ המִלְחַמְתי גם הפעם. כל אחד מהם תורם את חֶלְקו ביחידות צה"ל מהלוגיסטיקה ועד המודיעין.

הנשיא הִצְדִיעַ למילואימניקים ואמר להם, בין השְאר: "אתם נותנים דוגמה אישית לעם ישראל ולעולם כולו". 

ג' תהיה מְפַקֶדֶת בָּסיס של חֵיל האוויר

צה"ל הודיע על מִינוּיָה של סגן-אלוף ג' למְפַקֶדֶת בְּסִיס "עוּבְדה" של חֵיל האֲוויר. ג' היא האישה הרִאשונה שמוּנְתה לתַפקיד מְפקדת בָּסיס בחַיִל. ג', שתְקוּדַם לדַרְגַת אלוף-מִשְנֶה, הִתְגַיְיסה לקורס טַיִס ב-2003 וסִייְמה אותו בהצלחה כטַיֶיסֶת תוֹבָלָה. מאז בִּיצְעה שורה של תפקידים בחֵיל האוויר. היא הייתה האישה הראשונה שמוּנְתָה לתַפקיד מְפַקֶדֶת טַיֶיסֶת מִבְצָעִית.

היום: תרגיל צְבָאִי בצָפון באזור נהרייה ואַכְזִיב

תרגיל צְבָאי מתקיים משעות הבוקר המוקְדמות ועד שעות הצהריים ברצועת החוף הצפונית, באזור נהרייה ואכזיב. במִסְגֶרֶת התרגיל, תוּרְגַש תְנוּעָה עֵרָה של כלֵי שַיִט וגורְמֵי ביטָחון במֶרחב.

יום שלישי כ״ה באדר א׳ תשפ״ד 05.03.24


06:10: צה"ל פועל ברְצועת עזה – בדרום, במרכז ובצפון – מֵעל ומתַחַת לקַרקע

06:10: אתמול: שִיגוּרים מלבנון לגליל העליון ולגליל המערבי, אזעקות בשדרות

06:40: הבוקר: מְטוס קְרָב של צה"ל יֵירֵט כלִי טַיִס בִּלתי-מְאוּיָש שחָדַר משֶטַח סוריה לרמת הגולן

06:10: צה"ל תוקף מַטָרות בלבנון

06:10: עובד זר מהודו נֶהֱרַג אתמול מִטיל נ"ט ליד מושב מרגליות בצפון

06:10: דובר צה"ל: מחבלי חמאס נָהֲגו בנשים בברוטליות והִתְיַיחֲסו אֲלֵיהֶן כחַיוֹת

06:10: בני מִשפָּחות של חטופים הִפְגינו אתמול בכנסת, בתל אביב וליד מְעוֹן ראש הממשלה בירושלים

06:10: השר בני גנץ החבר בקבינט המִלחמה מְקיים בוושינגטון פגישות עם רָאשֵי המִמשל האמריקני

06:10: שר החוץ הֶחְליט להחזיר לארץ את שַגְריר ישראל באו"ם להִתְיַיעֲצוּיוֹת

06:10: וַעדת החקירה המַמְלכתית לחֵקר אֲסון מירון תַגִיש את הדוּ"ח שלה מחר

06:10: ארה"ב: היום הוא 'יום שלישי הגדול' שבו יִתְקַיְימו בחירות מַקדימות ב-15 מדינות

06:10: בית המשפט העֶליון בארה"ב: טראמפ כָּשִיר לְהִתְמוֹדֵד לנְשִׂיאוּת המדינה 

06:10: צרפת עִיגְנה בחוּקָה את הזְכות של נשים לְבַצֵעַ הַפָּלָה

06:10: נִמשכים החיפושים בצפת ובסְביבָתָה אחר ילדה בת 9 שנראתה לאחרונה ביום ראשון בשבוע שעבר במרכז הקליטה בצְפת

06:10: התחזית – עלייה בטמפרטורות

וַעֲדת החקירה המַמְלכתית לחֵקֶר אסון מירון תַגיש את הדוּ"חַ שלה מחר

האסון בהִילוּלַת רבי שמעון בר יוחאי במירון היה האסון האזרחי הגדול ביותר בתוֹלְדות מדינת ישראל. בלֵיל ל"ג בעומר – 30 באפריל 2021  נֶהֶרְגו 45 חוגגים בהילולה בְּשֶל הדוֹחַק הרב.