Browsing Archives

ג׳ באב תשפ״ב 31.07.22

חֵיל האֲוִויר מְקַרְקֵעַ את מְטוסֵי ה-F-35

מְפקד חֵיל האֲוִויר הֶחליט לְקַרְקֵעַ את כל מַעֲרַך מְטוסֵי ה-F-35 לטיסות אימונים בְּשֶל החֲשָש מתַקָלָה בכִיסֵא המַפְלֵט. המְטוסים יַמשיכו לפעול במְשִׂימוֹת מִבְצָעִיוֹת.

ההַחלטה באה לאחר שמוּקְדם יותר הודִיע חֵיל האֲוִויר האמריקני על קִרְקוּעַ המְטוסים בְּשֶל תַקָלָה שהִתְגַלְתָה בכיסא המַפְלֵט באַחַד המְטוסים.

לחֵיל האֲוויר יש 33 מְטוסֵי F-35. יִידָרְשו כמה שבועות כדי לְהַשְלים את הבְּדיקות למוֹשְבי המַפְלֵט של כל המְטוסים. בסיום הבדיקה יחזור כל מָטוס שנבדק לתִפְקוּד מלא.

יום ראשון ג׳ באב תשפ״ב 31.07.22


06:10: חֵיל האוויר הִפְסיק את האימונים במטוסֵי F-35 מֵחֲשָש לתַקָלָה בכיסא המַפְלֵט של הטַיָיס

06:10: הדֶלֶק יוּזַל הלילה בחצות בכ-1.35 שקלים

06:10: החַשְמַל לצָרְכָן הבֵּיתִי מתְיַיקֵר מחר ב-8.6%

06:10: רפורמת 'דֶרֶך שָוָוה' בתַחבורה הציבורית יוצֵאת לדרך מחר

06:10: ממחר –  מותר לְשַלם בִּמְזוּמָן עד 6,000 שקלים

06:10: ארה"ב: לְפָחות 25 בני אדם נִסְפו בשיטְפונות שפָּקדו בימים האחרונים את מזרח קנטקי

06:10: בעיר ניו יורק הִכְרִיזו על מַצַב חֵירוּם בְּריאוּתי בְּעִקְבות הִתְפַּשְטוּת אֲבַעבּוּעוֹת הקוף

06:10: הרב יצחק טוביה וייס, מנהיג העדה החרדית בירושלים הלך לעולמו בן 95 ויובא הבוקר לִמְנוּחוֹת

06:10: נִמְשָך המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצָר להִסתדרות המורים על שְׂכַר המורים והגננות

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) – 0.79

06:10: התַחזית: ירידה בטמפרטורות, הקלה בעומֶס החום

הילדים בחוּפְשה – שִמְרו עליהם!

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

במים לא מורידים מהילדים את העיניים!

מ-1 באוגוסט מותר לשלם בִּמְזוּמָן עד 6,000 שקלים

מ-1 באוגוסט יְעוּדְכְּנו הסְכוּמים המְרַבִּיים המותָרים לשימוּש במְזוּמָן. בעִסְקָאוֹת עם עוֹסְקים מותָר לשלם במְזוּמָן עד 6,000 שקלים (במקום 11,000 שקלים כיום). בין אנשים פְּרָטִיים מותר לשלם  במזומן עד 15,000 שקלים (במקום 50,000 שקלים כיום).

החוק לצִמְצוּם השימוש במְזומן נוֹעד לְסַיֵיעַ במַאֲבָק בהון השָחור. בחוק נִקְבְּעו הַגְבָּלוֹת על השימוש במזומן ובצ'קים והן חלות על עוסק, אדם פרטי, תַיָיר, רואה חשבון  ועורך דין בעֵת מַתַן 'שֵירוּת עִסְקִי' ללָקוֹחַ.