Browsing Archives

ז׳ בתשרי תשפ״ב 13.09.21

גם אתמול: 2 רקטות מעזה ותְקיפה של חֵיל האוויר

לילה שְלישי בִּרְצִיפוּת: חֵיל האֲוִויר תָקף הלילה פַּעֲמַיים מַטְרות טרור ברְצועת עזה בתְגובה לִירִי שתי רקטות לשטח ישראל. אחת הרקטות נורתה אֶמֶש ב-21:00. הרקטה השנייה שוגְּרה בלילה בִּזמן תְקיפת חֵיל האֲוִויר. בתְגוּבה – חֵיל האֲוויר תָקַף שוב. 

 מַעֲרֶכֶת 'כִּיפַּת ברזל' יֵירְטָה את שתי הרקטות שנוֹרוּ לשֶטח ישראל.

 5 תושבים בשְׂדֵרות נֶחְבְּלוּ קַלות בְּעֵת הריצה למִקלט ושני תושבים לָקוּ בחֲרָדָה.

הרוב הגדול של החולים במַצָב קשה אינם מְחוּסָנים

על פי נתוניֵ משרד הבריאות שפּוּרְסְמו אתמול אחה"צ, אתמול אוּבְחֲנו 3,707 נִדְבָּקים חדשים בקורונה. בבתי החולים ברחבי הארץ מְאוּשְפָּזים 1,134 חולֵי קורונה, 697 מהם במַצָב קשה. בקֶרֶב החולים קשה: 452 אינם מְחוּסָנים כְּלָל, 163 מְחוּסנים ללא מְנַת הדַחַף (מנת הבוסטר, המָנה השלישית) ו-57 מחוסנים במְנת הדַחַף. מאז פְּרוֹץ המגֵפה נִפְטְרו בישראל 7,383 חולי קורונה.

על פי נתונֵי משרד הבריאות: רק כחֲמִישִית מבני ה-20 בישראל ורק כִּשְליש מבני ה-30 קיבלו את מְנַת הדַחַף.

יום שני ז' בתשרי תשפ"ב 13.09.21


06:10: לילה שלישי בִּרְצִיפוּת: חֵיל האֲוִויר תָקף הלילה מַטְרות טרור ברְצועת עזה בתְגובה לִירִי שתי רקטות לשֶטַח ישראל – אחת אֶמֶש ואחת הלילה

06:10: מַעֲרֶכֶת 'כִּיפַּת ברזל' יֵירְטָה את שתי הרקטות שנוֹרוּ לשֶטח ישראל

06:10: בשדרות: 5 תושבים נֶחְבְּלו קלות בְּעֵת הריצה למִקלט ושני תושבים לָקוּ בחֲרָדָה

06:10: כוחות גדולים של צָבא, מִשטרה, שַבַּ"כּ ושַבּ"ס ממשיכים במַאֲמַצִים לתְפוס את שני המְחבלים שבָּרְחו מכֶּלֶא גלבוע וטֶרֶם נִתְפְּסו

06:10: כוחות הביטָחון בכוֹנְנוּת גְבוהה מֵחשש להֲפָרוֹת סדר ולהִתְפָּרעויות 

06:10: בניין בחולון קָרַס, הדַיָירִים פּוּנו כִּימָמָה לפני הקְרִיסָה

06:10: משפט נתניהו מִתחדש היום בבית המשפט המְחוזי בירושלים

06:10: תורים ארוכים נִראו גם אתמול במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחֲנו 6,571 נדבקים חדשים, 697 מהחולים במצב קשה, 178 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִניין המתים מקורונה בישראל עלה ל: 7,383

06:10: 2.841 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 845,000 יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו

06:10: משרד הבריאות: הרוב הגדול של החולים במצב קשה לא הִתְחַסנו

06:10: יותר מ-150,000 תלמידים שוֹהִים בבידוד

06:10: התחזית: עלייה בטמפרטורות

בניין קָרַס בחולון

בִּניין בן 4 קומות ברחוב סרלין בחולון קָרַס אתמול. למַרְבה המַזָל, הבניין פּוּנָה בשבת מדַייָרים מחשש לקריסתו. בבניין היו 32 דירות. גם דיירים בבניינים סְמוכים פּוּנוּ. הפִּינוּי המָהִיר הִצִיל את חַיֵיהֶם של רבים.

המִשטרה הודיעה כי יש לְהִימָנַע מִלְהגיע לאזור.

 

 

הממשלה אִישְרה תַקְציב של 156 מיליון שְקלים לשִילוּב יוצאי אתיופיה

הממשלה אישְרה אתמול תַקְצִיב של 156 מיליון שקלים לשִילוּב יוצאי אתיופיה בארץ. זאת לְשֵם  יְצירת שִיוְויוֹן הִזְדַמְנוּיוֹת ומַאֲבָק באַפְלָיָה. ראש הממשלה נפתלי בנט אמר בישיבת הממשלה: "לא הכול עניין תַקְצִיבִי, החֶברה היִשְׂרְאלית צריכה להמשיך בשינויּ תוֹדָעָה והיַחַס ליוצְאי אתיופיה".