Browsing Archives

כ״ו בסיון תשפ״א 06.06.21

ראש השַבַּ"כּ מַזְהִיר: הַשִׂיחַ הָאַלים בישראל עָלוּל להביא לפְגיעה בְּנֶפֶש

ראש שֵירוּת הביטָחון הכְּלָלי נדב ארגמן פִּרְסֵם במוצאי השבת הודעת אַזְהָרָה חֲמוּרָה למַנהיגים ולציבּור בישראל.

הינה הודָעָתו:

"מְדינת ישראל חָרְטָה על דִגְלָהּ את עֶקְרוֹן חופש הביטוּי, זהו עִיקָרון חשוב והֶכְרֵחִי במדינה דמוקרטית. יַחַד עם זאת, בתְקוּפה האחרונה אנו מְזַהִים הִתְגַבְּרות והַקְצָנָה חֲמורה בשִׂיחַ האַלִים והמֵסִית, בדָגֵש על זה המִתקיים ברְשָתוֹת החֶברָתיות. זהו שִׂיחַ הכולל הִתְבַּטְאוּיוֹת חֲמורות, תוך שימוש בשפה ובמוּנָחִים של שִיסוּי, הֲסָתָה ואף קְריאות לאַלִימוּת ופְגיעה פִיזִית.
כמי שעומד בראש ארגון שיִיעוּדוֹ שמירה על ביטְחון המְדינה וסִדְרֵי המִשְטָר הדמוקרטי ומוסְדותָיו, אני קורא ומזהיר כי שִׂיחַ זה עלול לְהִתפָּרש בְּקֶרֶב קְבוצות מְסויָמוֹת או בקרב בּוֹדְדִים, כְּכָזֶה המַתִיר פְּעילות אַלימָה ובִלתִי חוקית שעֲלוּלה חֲלִילָה להגיע אף לִכְדֵי פְּגיעה בְּנֶפֶש".
ארגמן קרא לנִבְחֲרי ציבור ומובילֵי דֵעָה לצאת נגד האֲמירוֹת. "לְצַד האַחְרָיוּת המוטֶלִת על כִּתְפֵי השַבַּ"כּ יחד עם גורמֵי האֲכִיפָה האחֵרים, גם על נבחֲרֵי ציבור מכל קַצְווֹת הקֶשֶת הפוליטית, מובילֵי דֵעָה, אנשֵי דת, מְחנכים ואזְרְחֵי ישראל כולם – מוּטֶלֶת אַחְרָיות כְּבֵדָה בימים אלה. חוֹבָתֵנו לצאת בקְריאה בְּרורה ונֶחְרֶצֶת להפסקה לְאַלְתַר של השִׂיחַ המֵסִית והאַלים. האַחְרָיוּת להַרְגָעַת הרוחות ולרִיסוּן השִׂיחַ מוּטֶלֶת על כִּתְפֵי כולנו", דברי ראש השַבַּ"כּ.

יום ראשון כ״ו בסיון תשפ״א 06.06.21


06:10: ראש השַבַּ"כּ מַזְהִיר: השִׂיחַ הָאַלים בישראל עָלוּל להביא לפְגיעה בנֶפֶש

06:10: יו"ר הכנסת צָפוי להודיע לכנסת ביום שני שעלה בִּידֵי יאיר לפיד לְהָקים ממשלה

06:10: גם אתמול: הַפְגָנוֹת בירושלים וברעננה נגד ובעד הקמת מֶמְשֶלֶת השינוּי

06:10: הִסְתַיֵים מִבְצַע 'חוק וסדר' של משטרת ישראל

06:10: דְריכות סביב ההודעה של גורמים כי יקיימו את מצעד הדגלים בירושלים ביום חמישי

06:10: שר הביטחון דורש לִמְנוֹעַ את מִצְעַד הדְגָלים השבוע

06:10: מִשטֶרֶת ישראל טֶרֶם אישְרה את מִצְעַד הדְגלים המְתוּכְנָן ליום חמישי

06:10: בִּמְלֹאת 54 שנים למלחֶמֶת ששת הימים: מאות בני אדם הִפְגינו אתמול בכיכר הבִּימה בתל אביב "נגד הכִּיבּוּש ובִדְרִישָה לשוּתָפות יְהודית-עַרבית"

06:10: קופות החולים מַתחילות לְחַסֵן בני 15-12 בחיסון נגד הקורונה

06:10: התחזית: הִתְחַמְמוּת

המשטרה: הִסְתַיֵים מִבְצַע 'חוק וסדר'

מַפְכַּ"ל המשטרה הודיע ביום חמישי כי מִבְצַע 'חוק וסדר' הִגִיעַ לְסִיוּמו. בְּמִסְגֶרֶת המִבצע פָּעלו שוטרים ולוחֲמי מָגָ״ב לְאִיתוּר המִתְפָּרְעים והמְעוֹרָָבים באֵירועים האַלִימִים ברחבֵי הארץ בִּימֵי מבצע 'שומר החומות'. במַהֲלַך השָבועות האחרונים המשטרה עָצְרָה 2,142 חֲשוּדִים, 614 עדַיִין עצורים ו- 247 מהם נעצרו עד תוֹם ההֲלִיכִים או החלטה אחרת. נִתְפְּסו יותר מ-970 אֶמצָעי לְחִימָה שהוּחְזְקו באופֶן בִּלְתי חוקי והוגשו 184 כִּתְבֵי אישום ב-380 תִיקִים.

שְבוע הספר העברי 2021

שְבוע הספר העברי 2021

19-9 ביוני

שבוע הספר העברי הוא מסוֹרֶת רַבַּת שנים. הוא מִתקיים בכל שנה בחודש יוני. בשבוע זה מִתקיימים אֵירוּעִים מְיוחדים ומִפגשים בין סופרים וקוראים. ביִישובים רבים מִתקיימים יְרִידֵי ספרים המושְכים אֲלֵיהֶם קָהָל גדול של מבוגרים וִילדים. הוצָאוֹת הספרים מַעֲנִיקוֹת בשבוע זה הנָחוֹת מְיוחדות ביְרידים ובחנויות.

אֵירועֵי שְבוע הספר העברי יִתקיימו השנה במַתְכּוֹנֶת רגילה, זאת לאחר שבשנה שעברה הם בּוּטְלו בְּשֶל מִגְבְּלות הקורונה. השנה מְצַיְינים את שְבוע הספר בסִימן 'לְדַמְיֵין בשָׂפָה שלך'. יְרידים ואֵירועים יִתקיימו במִתְחַם שָׂרוֹנָה בתל אביב, במִתְחַם התַחֲנָה בירושלים וביִישובים נוסָפים.

 

בתמונה: אירוע פתיחת שבוע הספר בכיכר רבין בתל אביב. 2015 Kobi Gideon, לע"מ