Browsing Archives

ו׳ באדר ב׳ תשע״ו 16.03.16

המדד ירד. הדירות התייקרו

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה אתמול את הנתונים הבאים:

מחירי הדירות בישראל עלו בשנה האחרונה ב-7.8 אחוזים.

מדד המחירים לצרכן ירד בחודש שעבר ב-0.3 אחוזים.

ב-12 החודשים האחרונים ירד המדד ב-0.2 אחוזים.