Browsing Archives

סיבך

סִיבֵּך – גרם לעניינים להיות לא פשוטים ולא קלים

השורש: ס.ב.ך

שם הפועל: לְסַבֵּך

שם הפעולה: סִיבּוּך

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסְתַבֵּך

שם הפעולה: הִסתַבְּכוּת

שמות תואר: סָבוּך, מְסוּבָּך

מצב מסובך

סיבוך של מחלה

 

הערך סיבך נמצא בידיעות: 17.09.1626.09.16 ,01.10.1726.12.1725.02.1815.05.1808.07.19, 28.08.19, 17.12.19, 31.12.19, 05.08.20, 13.01.21, 06.10.21, 21.02.24, 22.02.24

 

סיום

סִיוּם – סוף

השורש: ס.י.ם

שם הפועל: לְסַייֵם

עבר בבניין הִתְפָּעֵל: הִסְתַייֵם

 

הערך סיום נמצא בידיעות: 

02.09.1629.11.1615.12.1611.01.17, 18.01.1731.01.1701.02.1712.02.1702.04.1706.04.1710.05.17, 06.06.1712.06.1703.07.1712.07.1723.07.1727.09.1726.10.1707.11.17

08.11.1710.11.17, 19.11.17,

05.12.1715.12.1718.12.1726.12.1728.12.1714.02.1826.02.1804.03.18

07.03.1808.04.1829.04.18,

30.04.1806.05.1813.05.1824.05.1827.05.1829.05.1811.06.1821.06.18

25.06.1828.06.1801.07.18

30.07.1803.10.1804.10.1808.10.1811.11.1802.12.1803.12.1803.12.18,

 27.12.1827.12.1801.01.1903.01.19

03.01.1913.01.1915.01.1931.01.1910.02.1913.02.1924.02.1925.03.19

01.05.1907.05.1920.06.1924.06.19,

27.06.19, 01.07.19, 25.07.19, 29.07.19, 01.09.19, 11.09.19, 03.10.19, 10.11.19, 10.12.19, 11.12.19, 18.12.19, 19.12.19, 22.12.19, 13.02.20, 26.02.20, 14.05.20, 19.05.20, 20.06.20, 30.06.20, 09.07.20, 19.07.20, 27.07.20, 04.08.20, 25.10.20, 08.12.20, 08.12.20, 29.12.20, 31.12.20, 14.01.21, 04.02.21, 10.02.21, 09.03.21, 04.05.21, 09.05.21, 23.05.21, 30.05.21, 06.06.21, 13.06.21, 17.06.21, 22.06.21, 24.06.21, 06.07.21, 07.07.21, 11.07.21, 28.10.21, 29.11.21, 13.12.21, 22.12.21, 29.12.21, 20.01.22, 31.01.22, 23.02.22, 01.03.22, 10.03.22, 13.03.22, 23.03.22, 22.06.22, 23.06.22, 30.06.22, 17.07.22, 31.07.22, 19.10.23, 05.12.23, 10.01.24, 11.02.24, 23.02.24, 28.02.24, 29.02.24, 03.03.24, 06.03.24, 28.05.24, 02.06.24, 10.06.24

 

 

 

 

 

 

סיוע

סִיוּעַ – עֶזרָה

השורש: ס.י.ע

שם הפועל – לְסַייֵעַ

סִייֵע  ל…– עזר 

שם הפעולה: סִיוּעַ

סַייָע – אדם שעובד כעוזר, אסיסטנט 

 

דוגמאות:

המורה מבקשת את סיוע ההורים בהכנת המסיבה.

הוא עשה הכול לבדו ללא שום סיוע.

ההורים מסייעים להם בטיפול בילדים. הם נותנים גם סיוע כלכלי.

היא עובדת כסַייַעַת לרופא שיניים.

היא עובדת כסַייַעַת בגן ילדים.

בלי הסיוע של ההורים לא הייתי מצליח לסיים את לימודי הרפואה.

הא מסייע לה בלימודים. בכל פעם שהיא צריכה עזרה היא פונה אליו.

 

הערך סיוע נמצא בידיעות: 

15.9.1622.09.1628.09.1601.05.1711.09.1724.09.1715.11.1717.01.1829.10.18,

29.11.1824.06.19, 04.12.19, 30.07.20, 05.08.20, 03.12.20, 03.03.21, 11.04.21, 27.04.21, 11.07.21, 09.09.21, 27.12.21, 16.02.22, 27.02.22, 22.03.22, 23.03.22, 08.08.22, 19.10.23, 21.10.23, 05.11.23, 21.11.23, 22.11.23, 05.12.23, 17.01.24, 21.01.24, 01.02.24, 12.02.24, 25.02.24, 29.02.24, 17.03.24, 19.03.24, 03.04.24, 10.04.24, 01.25.24

 

סייע

סַייָע – אדם שעובד כעוזר, אסיסטנט

השורש: ס.י.ע

שם הפועל – לְסַייֵעַ

שם הפעולה: סִיוּעַ

דוגמאות:

היא עובדת כסַייַעַת לרופא שיניים.

היא עובדת כסַייַעַת בגן ילדים.

הא מסייע לה בלימודים. בכל פעם שהיא צריכה עזרה היא פונה אליו.

 

הערך סייע נמצא בידיעות: 03.09.1704.07.1818.12.1820.12.18, 26.10.23

 

סייע ל…

סִייֵע  ל…– עזר 

השורש: ס.י.ע

שם הפועל – לְסַייֵעַ

שם הפעולה: סִיוּעַ

סַייָע – אדם שעובד כעוזר, אסיסטנט

דוגמאות:

ההורים מסייעים להם בטיפול בילדים. הם נותנים גם סיוע כלכלי.

היא עובדת כסַייַעַת לרופא שיניים.

היא עובדת כסַייַעַת בגן ילדים.

הא מסייע לה בלימודים. בכל פעם שהיא צריכה עזרה היא פונה אליו.

 

הערך סייע ל… נמצא בידיעות: 

02.09.1623.11.1624.11.1627.11.1628.11.1628.11.1604.01.1725.01.17,

 01.02.1728.03.17,

 13.06.1719.06.1720.07.1725.07.1709.08.1706.09.1715.10.1712.11.17

07.01.1801.02.1807.02.18,

13.02.1811.03.1805.06.1813.06.1819.06.1801.07.1824.07.1802.10.18

03.10.1830.12.1828.01.1911.02.19,

12.05.1911.07.1916.07.1918.07.19, 04.08.19, 09.01.20, 09.02.20, 13.02.20, 31.03.20, 26.04.20, 04.05.20, 02.06.20, 17.06.20, 30.06.20, 02.07.20, 16.07.20, 23.07.20, 22.09.20, 05.11.20, 30.11.20, 02.12.20, 06.12.20, 22.12.20, 20.01.21, 21.02.21, 16.03.21, 18.03.21, 12.05.21, 27.06.21, 12.07.21, 18.07.21, 09.08.21, 10.08.21, 11.08.21, 31.08.21, 09.09.21, 19.09.21, 02.11.21, 19.12.21, 13.02.22, 14.02.22, 28.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 14.03.22, 16.03.22, 08.05.22, 17.06.22, 31.07.22, 07.11.23, 17.11.23, 18.12.23, 25.12.23, 07.01.24, 28.01.24, 28.01.24, 29.01.24, 31.01.24, 19.03.24, 29.05.24

 

 

 

סייר

סִייֵר – ביקר במקום כדי ללמוד

השורש: ס.י.ר

שם הפועל: לְסַייֵר

שם הפעולה: סִיוּר

סַייֶרֶת – יחידה בצבא או במשטרה שתפקידה לעשות פטרולים ופעולות מיוחדות

סיור לימודי, סיור משטרתי

 

הערך סייר נמצא בידיעות: 02.09.1604.01.1709.02.1706.04.1718.04.1701.05.17, 07.05.1727.08.1704.09.1726.09.1701.12.1725.12.17, 07.02.1809.02.1813.05.1814.08.1823.10.18,

02.12.1827.12.1823.01.1903.02.19, 10.07.1914.07.19, 21.06.20, 11.01.21, 24.03.25, 12.04.21, 27.04.21, 31.10.21, 27.12.21, 03.04.22, 14.02.24, 14.02.24, 10.03.24, 28.05.24