Browsing Archives

ח"כ

חַ"כּ – ראשי תיבות: חֲבֵר כנסת     אומרים: חַ"כּ

חַ"כִּית –  חברת כנסת

חַ"כִּים  – חברי כנסת

חַ"כִּיוֹת – חברות כנסת

 

הערך ח"כ נמצא בידיעות: 17.01.1503.11.16, 17.11.1606.12.1607.12.16, 24.01.1725.04.1702.10.1719.10.17,

04.12.1721.12.1702.01.1821.01.18, 31.01.1801.02.18, 08.02.1813.02.1814.02.1826.04.1824.05.18

28.05.1824.06.1819.07.1823.07.1816.10.1815.11.1818.11.1818.11.1822.11.18, 29.11.1824.12.1810.09.19,

06.03.1910.03.1930.04.1901.05.1901.05.1921.05.19, 22.05.1930.05.1904.06.1906.06.1918.06.1902.07.19, 26.09.19, 29.10.19, 03.11.19, 19.12.19, 06.01.20, 14.01.20, 21.01.20, 30.01.20, 18.02.20, 17.03.20, 26.03.20, 30.03.20, 16.04.20

 

חברה

חֶבְרָה –  company, קבוצת אנשים שהתאגדו יחד למטרה חברתית, כלכלית, עסקית

וגם: society

רבים: חֲבָרוֹת

סמיכות רבים: חֶבְרוֹת-

שם תואר: חֶבְרָתִי

חברה פרטית

חברה ציבורית

חברה ממשלתית

חֶבְרַת בת

חֶבְרַת קש

החברה האֱנוֹשִית

החברה הגבוהה

מַדְעֵי החברה

אֵשֶת חברה

מדעי החברה: סוציולוגיה, פסיכולוגיה

 

הערך חברה נמצא בידיעות: 03.08.1718.03.1807.06.1822.06.18, 06.08.1813.08.1823.12.1827.12.18, 17.01.19

24.01.1907.02.1911.03.1903.04.1903.04.1917.06.1927.06.1901.07.1904.07.19, 18.07.19, 30.07.19, 28.10.19, 20.11.19, 28.11.19, 28.11.19, 01.12.19, 17.12.19, 23.01.20, 06.02.20, 13.02.20, 13.02.20, 26.03.20, 30.04.20, 04.05.20, 05.05.20, 06.05.20, 12.05.20, 18.05.20, 19.05.20, 21.05.20