Browsing Archives

השעה

הִשעָה – הרחיק מישהו מתפקיד או מבית הספר עד לבירור העניין שהוא חשוד בו           

השורש: ש.ע.ה

שם הפועל: לְהַשעוֹת

שם הפעולה: הַשעָיָה

דוגמאות:

התלמיד הושעה מבית הספר לשלושה ימים. המורה השעתה אותו בגלל התנהגות אלימה בכיתה.

המורה דיווחה להורים בטלפון על ההשעיה.

הוועדה השעתה את המינוי בגלל החקירה במשטרה.

 

הערך השעה נמצא בידיעות: 07.12.1604.09.1721.02.1808.11.1829.11.18, 10.12.19, 13.03.22, 05.04.22, 11.05.22