Browsing Archives

הטיל

הֵטִיל / הִטִיל – שָׂם, זרק, קבע הוראה 

השורשים: נטל, טול

שם הפועל: לְהטִיל

מֵטִילִים עבודה, משימה, תפקיד, אחריות, חרם, עונש, ספק, מס, קנס, פחד

וגם: תרנגולת מטילה ביצים

בבניין הופעל: הוּטַל, מוּטָל, יוטַּל

שם עצם: הֶיטֵל – סוג של מס

הטיל דוֹפִי – אמר על מישהו שהדברים שעשה אינם ראויים, שיש בהם דפקט 

שם הפועל בבניין קל: לִנְטוֹל – לקחת

נוטלים תרופה, נוטלים אחריות, נוטלים תפקיד

וגם: נוטלים ידיים – רוחצים ידיים

נֵטֶל – עול, מַשׂא כבד, טִרחה, חובה או מעמסה המוטלת על אדם או על הציבור

לָשֵׂאת בנֵטֶל – לקחת חלק בחובות של כולם, כמו , למשל, לשלם מיסים ולהתגייס לצה"ל

הערך הטיל נמצא בידיעות: 10.08.1629.11.1601.02.1731.07.1706.08.1707.08.1717.08.1702.10.1728.01.18,

07.02.1826.02.1803.04.1816.04.18, 03.06.1817.06.1806.08.1806.08.1831.12.1801.01.1930.05.1913.06.19,

23.06.19, 22.07.19, 25.07.19, 08.09.19, 17.09.19, 23.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 07.10.19, 30.10.19, 04.11.19, 21.11.19, 31.12.19, 26.01.20, 26.03.20, 23.04.20, 28.04.20, 07.05.20, 07.05.20, 19.05.20, 22.06.20, 24.06.20, 23.07.20, 06.08.20, 08.09.20, 10.09.20, 13.09.20, 15.09.20, 24.09.20, 30.09.20, 10.11.20, 22.11.20, 07.12.20, 08.12.20, 09.12.20, 24.12.20, 30.12.20, 25.01.21, 11.02.21, 22.02.21, 03.03.21, 09.03.21, 05.04.21, 06.04.21, 07.04.21, 20.04.21, 02.05.21, 02.06.21, 22.06.21, 28.06.21, 04.08.21, 19.10.21, 28.12.21, 13.01.22, 24.01.22, 26.01.22, 23.02.22, 09.03.22, 13.03.22, 13.03.22, 21.03.22, 17.05.22, 26.10.23, 16.11.23, 23.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 21.02.24, 29.02.24, 27.05.24, 01.07.24, 14.07.24

 

הטריד

הִטְרִיד – הפריע למישהו ולא נתן לו מנוחה

השורש: ט.ר.ד

שם הפועל: לְהַטְרִיד

שם פעולה: הַטְרָדָה

הַטְרָדָה מינית – ניסיון לקיים קשר מיני עם מישהו בניגוד לרצונו

 

הערך הטריד נמצא בידיעות: 07.12.1702.10.1824.11.1812.12.1829.05.1910.07.19, 22.07.19, 25.09.19, 09.02.20, 11.04.21, 28.04.21, 03.11.21, 16.11.21, 25.11.21, 22.11.23, 03.12.23, 03.07.24