Browsing Archives

הִגִיעוּ לעֵמֶק השָוֶוה

המשמעות:

הִשְתַווּ ביניהם. הגיעו להסכם.

עֵמֶק השָוֶוה: שם של מקום

המקור:

בראשית י"ד י"ז: ויצא מלך סדום לקראתו אחרי שובו מהכות את כלרלעֹמר ואת המלכים אשר אתו אל עמק שווה הוא עמק המלך.

הִגִיעוּ מים עד נָפֶש

המשמעות:

הפירוש המילולי: המים הגיעו עד הלב והראש והאדם כמעט טבע.

המשמעות:

הדבר הרע הגיע לכמות גדולה ואי אפשר כבר לסבול אותו.

נֶפֶש – נשמה

המקור:

תהילים ס"ט ב': 'הושיעני, אלוהים, כי באו מים עד נפש'.