Browsing Archives

הסתגל

הִסתַגֵל – התרגל למקום או למצב חדש

השורש: ס.ג.ל

שם הפועל: לְהִסתַגֵל ל…

שם הפעולה: הִסתַגלוּת

תקופת הסתגלות

מַעֲנַק הִסתַגְלוּת – כסף שנותנים לעובד שפורש מעבודתו בתקופה הראשונה לפרישתו כדי לסייע לו להתרגל למצב החדש

 

הערך הסתגל נמצא בידיעות: 28.09.1629.10.18, 07.11.20, 08.11.20, 09.03.22, 26.11.23

 

 

 

הסתיים

הִסְתַיֵיםנגמר

השורש: ס.י.ם

שם הפועל: לְהִסתַיֵים

שם הפועל בבניין פיעל: לְסַיֵים

שם הפעולה בבניין פיעל: סִיוּם  =  סוף

דוגמאות:

השיעור מסתיים בעוד חמש דקות.

הטיול מסתיים בירושלים.

קשה לו לסיים את האוכל.

 

הערך הסתיים נמצא בידיעות:

28.11.1629.01.1710.09.17, 26.09.1706.11.1727.11.17, 12.12.1720.12.1708.02.18,

13.03.18, 15.03.18, 30.04.1809.05.1828.05.1828.05.1813.06.1821.06.1804.07.1802.08.18

07.08.1808.08.1813.08.18, 03.09.18,

09.10.1818.10.1828.10.1802.11.1818.11.1810.02.1924.02.1905.05.19

20.05.1920.05.19, 04.08.19, 03.09.19, 05.09.19, 17.9.19, 19.09.19, 19.09.19 , 24.10.19, 27.10.19, 06.11.19, 12.01.20, 26.01.20, 06.02.20, 04.03.20, 05.05.20, 14.06.20, 15.10.20, 19.10.20, 21.10.20, 07.12.20, 31.12.20, 10.03.21, 14.03.21, 20.04.21, 01.07.21, 08.07.21, 09.08.21, 28.10.21, 26.01.22, 28.04.22, 29.05.22, 22.06.22, 28.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 19.10.23, 01.12.23, 01.12.23, 24.12.23, 14.04.24, 21.06.24

 

הסתיר

הִסְתִיר – הֶחביא, שמר במקום סתר, שמר בסוד

שם הפועל בבנין הפעיל: לְהַסְתִיר

שם הפעולה: הַסְתָרָה

בבניין הופעל: הוּסְתַר, מוּסְתָר, יוּסְתַר

תואר הפועל: בַּּסֵתֶר, בְּהֶסְתֵר

מַתָן בַּסֵתֶר – נְתִינַת צְדקה בלי להודיע מי הנותן

 

הערך הסתיר נמצא בידיעות: 28.05.24

 

 

 

הסתתר

הִסתַתֵר – התחבא, נמצא במקום כדי שלא יראו אותו ולא יידעו איפה הוא נמצא

השורש: ס.ת.ר

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִסתַתֵר

מִסתוֹר – מקום שמסְתִירִים ומִסְתַתְרִים בו

שם הפועל בבניין הפעיל: הִסְתִיר

שם הפעולה: הַסְתָרָה

תוארי פועל: בַּסֵתֶר, בְּהֶסְתֵר – בסוד

שם תואר: נִסְתָר – לא רואים אותו

רַב הנִסתָר על הגָלוּי – יש יותר דברים שלא רואים ולא יודעים ממה שכן רואים וכן יודעים

דוגמאות:

הגנב הסתתר בבית של חברים אבל המשטרה מצאה אותו.

בזמן השואה יהודים רבים הסתתרו ביערות. נוצרים רבים הִסתִירוּ יהודים בבתיהם.

הילד נכנס לבית והסתתר מאחורי הגב של אבא.

 

הערך הסתתר נמצא בידיעות:

 18.12.1624.11.1718.01.1823.01.1824.01.1808.04.1816.05.1811.06.18,

 02.10.18, 10.12.19, 21.06.20, 19.01.21, 09.02.21, 14.07.22, 21.11.23, 24.11.23, 26.11.23, 03.01.24, 24.01.24