Browsing Archives

הסדיר

הִסְדִיר – פעל כדי שהדבר יעבוד בסדר, הביא לידי סיום ופתרון של עניין

השורש: ס.ד.ר

שם הפעולה: הַסְדָרָה

שם עצם: הֶסְדֵר

יְשיבת הֶסְדֵר – ישיבה שמשלבת לימודים בישיבה עם שירות בצה"ל

הֶסְדר טיעון, עסקת טיעון – הסכם שנערך במסגרת משפט פלילי בין התביעה לנאשם. במסגרת ההסדר, הנאשם מודה בחלק מן האישומים המיוחסים לו, ובתמורה מסכימה התביעה להסיר חלק מן האישומים ולעתים גם להפחתת העונש.

 

הערך הסדיר נמצא בידיעות: 

23.10.1804.11.1828.03.19, 16.09.19, 07.06.22, 19.07.22, 18.02.24

 

הסדר טיעון

הסדר טיעון, עסקת טיעון – הסכם שנערך במסגרת משפט פלילי בין התביעה לנאשם. במסגרת ההסדר, הנאשם מודה בחלק מן האישומים המיוחסים לו, ובתמורה מסכימה התביעה להסיר חלק מן האישומים ולעתים גם להפחתת העונש.

 

הערך הסדר טיעון נמצא בידיעות: 08.09.1617.06.19, 26.01.22, 02.02.22, 19.02.24