Browsing Archives

המון

הָמוֹן – הרבה

           קהל רב, הרבה אנשים שנמצאים יחד

הֲמוֹנִי – שיש בו אנשים רבים

           לא אקלוסיבי, וולגרי, גס

הָמָה – היו בו המון אנשים

מקום הוֹמֵה אדם – מקום שיש בו המון (הרבה) אנשים

נפש הוֹמָה, נפש הוֹמִייָה – מלאת התרגשות. כל עוד בלבב פנימה נפש יהודי הומִייָה

 

הערך המון נמצא בידיעות:

 18.12.1722.01.1804.02.1813.02.1804.03.1813.05.1821.05.18,

23.07.1809.08.1801.07.1914.07.19, 24.11.19, 25.01.20, 17.03.20, 26.04.20, 30.04.20, 05.07.20, 19.07.20, 30.09.20, 01.10.20, 07.12.20, 31.12.20, 07.01.21, 19.01.21, 28.01.21, 01.02.21, 16.02.21, 01.03.21, 21.06.21, 23.06.21, 12.08.21, 29.12.21, 23.01.22, 19.05.22, 02.08.22, 31.10.23, 02.11.23, 15.11.23, 19.11.23, 06.03.24, 29.03.24, 22.05.24