Browsing Archives

המחיש

הִמְחִיש – הסביר דבר מופשט באמצעים מוחשיים, illustrated

שם הפועל: לְהַמְחִיש,  to illustrate

שם הפעולה: הַמְחָשָה,  illustration

אֶמְצָעֵי הַמְחָשָה – סרטים, מצגות וכו'.

מוּחָשִי – שנתפָּס בחושים, שאפשר לראות ולשמוע ולגעת

 

הערך המחיש נמצא בידיעות: 15.02.24