Browsing Archives

המתין

הִמתִין חיכה

השורש: מ.ת.ן

שם הפועל: לְהַמתִין

שם הפעולה: הַמְתָנָה

ממתינים ל… למשהו, למישהו

ממתינים בתור

ממתינים בסבלנות

חֲדַר הַמְתָנָה: ממתינים לרופא בחֲדַר הַהַמְתָנָה

הַמְתָנָה מְמוּשֶכֶת = הַמְתָנָה ארוכה

הַמְתָנָה קצרה

  

הערך המתין נמצא בידיעות: 20.06.1613.12.1619.12.1622.12.1605.01.1715.03.1725.02.18

28.05.1807.10.18,

29.01.1904.02.1905.02.1912.03.19, 29.07.19, 19.09.19, 08.10.20, 04.11.20, 03.12.20, 16.12.20, 26.01.21, 08.06.21, 12.07.21, 27.10.21, 10.11.21, 17.01.22, 29.05.22, 02.06.22, 13.11.23, 11.02.24, 21.02.24, 21.02.24, 10.04.24