Browsing Archives

אתגר

אֶתְגָר – רצון להשיג דבר שקשה מאוד להשיגו יש להתאמץ כדי להשיגו, challenge

שם תואר: אֶתְגָרִי

ספורט אֶתְגָרִי

עבר בבניין פיעל: אִתְגֵר – גרם למישהו לרצות להשיג דבר קשה להשגה, הציב למשהו אתגר

שם תואר: מְאַתְגֵר

משימה מְאַתְגֶרֶת

שירות צבאי מְאַתְגֵר

 

 

הערך אתגר נמצא בידיעות:

 31.10.1703.06.1825.10.18, 08.12.19, 31.12.19, 17.03.20, 17.03.20, 07.01.21, 13.06.21, 14.06.21, 06.12.21, 15.03.22, 14.06.22, 14.06.22, 10.07.22, 10.08.22, 07.01.24, 11.01.24, 18.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 01.04.24, 30.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

אתחל

אִתְחֵל – גרם להרצת מחשב לאחר הדלקתו, קובע ערך ראשוני של משתנים בתוכנית מחשב

אִתְחוּלRestart

שם הפועל בבניין הפעיל: לְאַתְחֵל

מאתחלים מחשב

מאתחלים מסלול מחדש

 

הערך אתחל נמצא בידיעות: 07.07.24

 

 

 

אתר

אֲתָר מקום

רבים: אֲתָרִים

אתר היסטורי, אתר ארכיאולוגי, אתר תיירות, אתר בנייה

וגם: אתר אינטרנט  Site

 

הערך אתר נמצא בידיעות:  14.06.1615.06.1607.09.1613.09.1618.09.1620.09.1630.10.1603.01.17,

 11.01.1717.01.1725.01.17, 30.01.1708.03.17, 08.03.1728.03.1705.04.17, 29.06.17, 02.08.1720.08.1727.08.1730.08.1712.09.1715.10.1723.10.1720.11.17

23.11.1724.11.1701.12.17,

05.12.1724.12.1703.01.18, 07.01.1821.01.1804.02.1804.02.1807.03.1808.03.1812.03.1818.03.18,

08.04.1813.05.1828.05.1828.06.1803.09.1802.10.1802.11.1804.11.18,

 07.11.1807.11.1808.11.18,

02.12.1816.12.1823.12.1823.12.1824.12.1825.12.1827.12.1830.12.18,

 13.01.1915.01.1929.01.1903.02.19

03.02.1905.3.1921.03.1901.04.1909.04.1928.04.1907.05.1920.05.19,

 04.07.1908.07.1901.07.19, 04.09.19, 03.10.1910.11.19, 01.12.19, 15.12.19, 31.12.19, 07.01.20, 12.01.20, 26.01.20, 28.01.20, 02.02.2009.02.20, 23.02.20, 26.04.20, 05.05.20, 10.05.20, 13.05.20, 21.05.20, 02.06.20, 18.06.20, 21.06.20, 16.07.20, 03.08.20, 28.10.20, 08.11.20, 15.11.20, 29.11.20, 06.12.20, 21.01.21, 25.01.21, 16.03.21, 24.03.25, 05.04.21, 05.04.21, 11.04.21, 11.04.21 , 27.04.21, 19.05.21, 23.05.21, 11.07.21, 04.08.21, 01.09.21, 29.09.21, 01.11.21, 03.11.21, 03.11.21, 08.12.21, 09.12.21, 12.12.21, 19.12.21, 19.12.21, 26.12.21, 09.01.22, 14.01.22, 20.01.22, 23.01.22, 26.01.22, 13.02.22, 17.02.22, 20.02.22, 15.03.22, 03.04.22, 24.04.22, 01.05.22, 01.05.22, 08.05.22, 26.06.22, 28.06.22, 19.07.22, 11.10.23, 09.11.23, 18.12.23, 24.01.24, 26.01.24, 10.04.24, 19.05.24, 27.06.24