Browsing Archives

מה עניין שמיטה אצל הר סיני?

המשמעות: 

מה הקשר בין שני הדברים השונים זה מזה?

שְמִיטָה: שנה של הפסקת עבודה חקלאית וביטול חובות – אחת לשבע שנים.

הר סיני: ההר שעליו ניתנה התורה לבני ישראל.

דוגמה:

המרצה שילב בהרצאה נושאים פוליטיים שאינם קשורים לנושא ההרצאה. 

אחד הסטודנטים ביקש את רשות הדיבור ואמר למרצה: מָה עִנְייַן שְמִיטָה אֵצֶל הַר סִינַי? 

המקור: פירוש רש"י, ויקרא, כ"ה, א'

מהלך

מַהֲלָך – תְנוּעָה, צַעַד

רבים: מַהֲלָכִים

בְּמַהֲלַך – במֶשֶך, בזמן

 

הערך מהלך נמצא בידיעות: 11.01.1716.01.1724.01.1726.01.1704.05.1707.05.1707.05.1708.05.1713.06.17,

19.06.1717.07.1719.07.1720.07.1702.08.1702.08.1714.08.1715.08.1711.09.1701.10.1723.10.17,

15.11.1727.11.1703.12.1705.12.1715.12.17, 01.01.1810.01.1815.01.18, 18.01.18

 

 

 

 

 

מהפך

מַהֲפָּך – שינוי גדול מאוד.

             שינוי גדול בתוצאות של הבחירות לעומת הבחירות הקודמות.

המונח נולד בבחירות של שנת 1977.

בליל הבחירות, כאשר התברר שהשלטון בישראל עובר בפעם הראשונה בהיסטוריה מהשמאל לימין, פתח חיים יבין את מהדורת החדשות בטלוויזיה במילים:

גבירותיי ורבותיי – מהפך!

מַהֲפֵּכָה – רבולוציה, שינוי גדול, בלגן

 

הערך מהפך נמצא בידיעות: 20.07.17

 

מהרסַיִיך ומחריבַיִיך ממך יֵצֵאוּ

המשמעות:

 

האנשים ששייכים למקום, או לקבוצה, הם גורמים את הנזק הגדול ביותר. דווקא אלה שבאים מבפנים יכולים לקלקל ולהרוס.

לַהֲרוֹסלְהַחֲרִיב, destroy

מְהַרְסַיִיך – מי שהורס אותך

מַחְרִיבַיִיך – מי שמחריב אותך

דוגמה:

הפחד שלנו מממלחמות פנימיות גדול יותר מאשר הפחד שלנו מאויבים מבחוץ, מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִיבַיִךְ מִמֵּךְ יֵצֵאוּ.

המקור:

ישעיהו, פרק מ"ט, פסוק 17