Browsing Archives

מתון

מָתוּן – שקול, לא קיצוני, פועל לא מהר מדי ולא לאט מדי, לא יותר מדי ולא פחות מדי

השורש: מ.ת.ן

לְמַתֵן – לגרום למשהו להיות יותר רגוע ושקול

מְתִינוּת – שיקול דעת, רוגע, סובלנות, פעולה לא מהירה מידי

דעות מְתוּנוֹת – דעות לא קיצוניות

קֶצֶב מָתוּן – לא מהר מדי ולא לאט מדי

אכילה מְתוּנָה – לא יותר מדי, לא פחות מדי

 

הערך מתון נמצא בידיעות: 

30.10.1602.01.1719.06.1719.11.1723.04.1829.01.19, 09.06.21, 19.10.21, 24.07.22, 01.04.24

 

מתח

מֶתַח מצב של לחץ וסקרנות בגלל אי ידיעת העתיד

השורש: מ.ת.ח

שם הפועל בבניין קל: לִמְתוֹחַ

סיפור מתח

סרט מתח

וגם: מתח נפשי

מתח חשמלי

שם תואר: מָתוּּח

שם עצם: מְתִיחוּת

דוגמאות:

אגתה כריסטי כתבה ספרי מתח.

אלפרד היצ'קוק בִייֵם סרטי מתח.

אני לא אוהבת סרטי מתח. 

הוא כל הזמן במתח. הוא צריך לקחת כדור הרגעה!

הוא מתוח לפני המבחן.

אתה מותח אותי! סַפֵּר כבר מה קרה!

הילד 'מתח' את אמא ואמר לה שנכשל במבחן במתמטיקה. כעבור עשר דקות סיפר לה את האמת: הוא קיבל את הציון הטוב ביותר בכיתה.

 

הערך מתח נמצא בידיעות: 25.07.1709.05.1814.05.1821.06.1812.12.1801.04.19, 03.09.19, 06.11.1902.02.20, 17.03.20, 09.07.20, 26.07.20, 26.10.20, 03.11.20, 04.11.20, 07.12.20, 14.12.20, 27.01.21, 18.03.21, 30.05.21, 31.05.21, 09.06.21, 16.02.22, 19.10.23, 14.02.24, 15.06.24

 

מתחם

מִתחָם – אזור או שטח מגודר עם גבולות ברורים המיועד למטרה מסוימת

השורש: ת.ח.ם

שם הפועל: לִתְחוֹם

דוגמאות:

המתחם פתוח רק לעיתונאים.

הבזאר יתקיים במתחם סגור.

 

הערך מתחם נמצא בידיעות:

 18.01.1702.01.1813.02.1823.07.1819.05.19, 31.12.192.12.19, 06.02.20, 31.03.20, 19.04.20, 16.02.21, 18.04.21, 06.06.21, 15.07.21, 08.08.21, 24.10.21, 03.02.22, 05.07.22, 18.12.23 12.03.24, 29.05.24, 29.05.24, 04.07.24

 

מתיחות

מְתִיחוּת – מצב של חוסר שקט ועצבנות, מצב של לחץ וסקרנות בגלל אי ידיעת העתיד

השורש: מ.ת.ח

שם תואר: מָתוּח

שם עצם נוסף: מֶתַח

דוגמאות:

יש מתיחות בגבול ישראל וסוריה.

אני לא אוהבת סרטי מתח

הוא כל הזמן במתח. הוא צריך לקחת כדור הרגעה!

הוא מתוח לפני המבחן.

אגתה כריסטי כתבה ספרי מתח.

 

הערך מתיחות נמצא בידיעות: 17.07.1720.07.1731.10.1702.10.1820.05.19, 30.07.19, 12.09.19, 31.12.20, 28.04.21, 09.05.21, 23.05.21, 02.06.21, 11.11.21, 08.02.22, 13.02.22, 17.02.22, 20.02.22, 23.02.22, 24.04.22, 09.11.23

 

מתכון

מַתכּוֹן   –   רֶצֶפְּט, מִרשָם

מתי משתמשים במילה מַתכּוֹן ומתי במילה מִרשָם?

אנחנו אומרים: מתכון לעוגה, מתכון לסלט, וגם: מרשם לעוגה, מרשם לסלט

אנחנו אומרים: מתכון לחיים טובים וארוכים, מתכון להצלחה, מתכון למשפחה מאושרת

אנחנו אומרים: מִרשָם מהרופא.

                      הרופא רשם לי מִרשָם.

                      זו תרופה שאפשר לקבל גם ללא מִרשַם רופא. 

וגם: בְּמִרשַם הַתוֹשָבִים של המדינה רשומות כל הכתובות של התושבים, כל הלידות, כל המיתות.

 

הערך מתכון נמצא בידיעות:  06.06.16

מתכונת

מַתְכּוֹנֶת – תכנית, צורה, מִסגֶרֶת, תַבנִית, פוֹרמָט

דוגמאות:

בזמן השביתה בית החולים עובד במתכונת שבת.

בעירייה החליטו על מתכונת חגיגות יום העצמאות השנה.

 

הערך מתכונת נמצא בידיעות: 

27.06.1611.08.1629.11.1617.12.1724.02.19, 21.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 02.04.20, 23.04.20, 10.05.20, 21.05.20, 26.05.20, 30.06.20, 20.07.20, 15.09.20, 30.09.20, 27.10.20, 29.10.20, 29.11.20, 24.12.20, 27.12.20, 07.01.21, 24.01.21, 27.01.21, 18.04.21, 05.05.21, 06.06.21, 15.12.21, 28.04.22, 18.05.22, 19.05.22, 16.06.22, 18.04.24

 

מתמיד

מַתמִיד – פועל ושם תואר מהמילה: תמיד – כל הזמן

שם הפועל: לְהַתְמִיד 

הפועל: מתמיד, מתמִידָה, מתמידים, מתמידות

שם התואר: מתמיד, מַתמֶדֶת, מתמידים, מתמידות

שם הפעולה: הַתמָדָה

תואר הפועל: בְהַתמָדָה = כל הזמן

 

דוגמאות:

הוא מתמיד בלימודים. לכן הוא יצליח.

הוא מתמיד בספורט. לי קשה להתמיד.

השכר בארץ בעלייה מתמדת.

מחירי הדירות עולים בהתמדה.

קשה לו להתמיד בעבודה במקום אחד. הוא מחליף מקומות עבודה כמו גרביים.

 

הערך מתמיד נמצא בידיעות: 03.08.1618.02.18, 28.07.21, 14.01.24, 20.06.24

 

מתקן

מִתקָן – מכשיר או קבוצת מכשירים שמפעילים מכשיר אחר

השורש: ת.ק.ן

שם הפועל בבניין פיעל: לְתַקֵן

שם הפעולה בבניין פיעל: תִיקוּן

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַתקֵין

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַתקָנָה

 

דוגמאות:

ליד בית הספר יש מתקן לאופניים.

בפארק יש מתקן קירור למים.

הטכנאי התקין לנו את הטלוויזיה החדשה.

התקנתי אפליקציה חדשה.

 

הערך מתקן נמצא בידיעות:

22.06.1624.07.1619.01.1715.06.1703.07.1716.07.17

23.01.1813.02.1815.04.1823.07.18, 20.05.20, 14.06.20, 05.07.20, 12.04.21, 17.06.21, 21.06.21, 22.07.21, 19.12.21, 10.07.22, 08.01.24, 26.01.24, 31.01.24, 20.06.24