Browsing Category

תחזית מזג האוויר

04.01.18

 

היום:

גשם מידי פעם בצפון ולאורך מישור החוף מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדדְוֹת. הרוחות יתחזקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך בדרום ובמרכז. בחרמון יֵרד שלג. הטמפרטורות יֵרדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

גשום וסוֹעֵר מהצפון ועד לנגב. בחרמון יֵרד שלג. בדרום יהיה אביך. חֲשָש כָּבֵד מֵהֲצָפוֹת לאורך מישור החוף ומִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח והדרום. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה.

שבת:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות אך הן יהיו עֲדַיִין מעט נמוכות מהרגיל לעונה. צָפוּי גשם מקומי קל.

03.01.18

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בשעות הבוקר יִיתָכֵן גשם מקומי קל בצפון. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות.

מחר:

גשם מידי פעם בעיקר בצפון שיִתְפַּשֵט למישור החוף מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת. בדרום יֵיעָשֶׂה אָבִיך. בחרמון יֵרד שלג. הרוחות יתחזקו. הטמפרטורות יֵרדו ויהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

02.01.18

היום:

בדרך כלל מְעוּנָן. בצפון ובמרכז עֲדַיִין צָפוּי גשם מקומי, ברובו קל. הטמפרטורות יעלו במקצת אך יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

מעונן חלקית. בצפון יִיתָכֵן גשם מקומי קל. תָחוּל עלייה קלה נוספת בטמפרטורות.

01.01.18

היום:

בבוקר מִמטָרִים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת יֵרדו בעיקר בצפון ובחוף ויִתְפַּשְטו לקראת הצהריים למרכז ולדרום. חֲשָש להֲצָפוֹת במישור החוף וחשש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח והדרום. בחרמון יֵרד שלג. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל בעוֹנָה. בנגב יִיתָכֵן אוֹבֶך. הגשמים ייחלשו משעות הערב.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון ובמרכז עדיין צָפוּי גשם מקומי, ברובו קל. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות. בחרמון עדיין ייתכן שלג.

31.12.17

 

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. משעות הצהריים יִיתָכֵן גשם מקומי בצפון ובחוף והרוחות יִתְחַזְקו.

הלילה:

הגשמים יתחזקו ויִתְפַּשְטו למרכז, ושֶלֶג יחל לרדת בחרמון. ייתכנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹתתָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מִמטָרִים לְסֵירוּגִין מְלוּּוִים בסופות רעמים  יְחִידוֹת מהצפון ועד לנגב. בערבה צָפוּי גשם מקומי קל. חֲשָש להֲצָפוֹת במישור החוף וחשש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח והדרום. בחרמון יֵרד שלג. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל בעוֹנָה.

28.12.17

היום:

מְעוּנָן. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר בצפון ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת יִיתָכֵן טִפְטוּף .

מחר:

מעונן עד מעונן חלקית. ללא שינוי של ממש בטמפרטורות.

שבת:

מעונן חלקית עם ירידה בטמפרטורות. ייתכן גשם מקומי ברובו קל.

27.12.17

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. תָחוּל עלייה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות בעיקר במרכז ובדרום. בצפון ובהרים ינשבו רוחות דרום מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

מעונן. תחול ירידה קלה בטמפרטורות. בבוקר בהרי הצפון ינשבו רוחות דרום מזרחיות ערות. ייתכן טִפְטוּף עד גשם קל.

26.12.17

היום:

נָאֶהתָחוּל עלייה נִיכרת של הטמפרטורות והן יהיו רגילות בעוֹנָה.

הלילה:

הרוחות המזרחיות יתחזקו בצפון ובהרים.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. בצפון ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות חזקות.

25.10.17

היום:

מִמטָרִים מקומיים מהצפון ועד לצפון הנגב. הגשמים והרוחות ייחלשו במשך היום. עֲדַיִין קַייָם חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח. הטמפרטורות יֵרדו עוד ויהיה קר מהרגיל לעוֹנָה. בחרמון יֵרד שלג, ויִיתָכֵן  שלג קל בצפון רמת הגולן.

מחר:

נָאֶה. תָחוּל עלייה נִיכרת של הטמפרטורות והן יחזרו להיות רגילות בעונה.

24.12.17

היום: 

מְעוּנָן ותָחוּל התקררות נִיכרת. גשם יֵרד בצפון ולאורך החוף. אחר הצהריים הגשם יִתְפַּשֵט למרכז ובלילה לצפון הנגב. הרוחות יִתְחַזְקו ויִיתָכֵן אוֹבֶך בעיקר בדרום. בערבה יִיתָכְנו גשמים מקומיים. קיים חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח.

מחר:

מִמטָרִים מקומיים מהצפון ועד לצפון הנגב. הגשמים יִתְמָעֲטו במשך היום. עדיין קיים חשש קל משיטפונות בנחלי המזרח. הטמפרטורות יֵרדו עוד ויהיה קר מהרגיל לעוֹנָה. בחרמון יֵרד שלג, וייתכן שלג קל בצפון רמת הגולן.