Browsing Category

תחזית מזג האוויר

23.01.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בצפון ובמרכז יֵרדו גשמים מקומיים קלים. אחה"צ הגשמים והרוחות יתחזקו וילוו בסוּּפוֹֹת רְעָמִים. עֲדַיִין יהיה קר מהרגיל לעוֹנָה.

מחר:

בבוקר יֵרדו גשמים לִפְרָקִים מלווים בסופות רעמים בּוֹדדְוֹת מהצפון ועד לנגב. יִיתָכֵן שֶלֶג קל בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון והמרכז. חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח. ינשבו רוחות עֵרוֹת. בְּמַהֲלַך היום הגשמים ייחלשו וייפסקו. הטמפרטורות יֵרדו ויהיה קר מאוד.

שבת:

מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. עדיין קר מהרגיל. בלילה חשש מקָרָה במקומות המוּעָדִים.

 

 

22.01.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. במרכז ובדרום יוסיף לרדת גשם מקומי ברובו קל. תָחוּל עלייה בטמפרטורות אך עֲדַיִין יהיה קר מהרגיל. בְּמַהֲלַך היום הגשמים יתמעטו.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז יֵרדו גשמים מקומיים קלים. לקראת לילה הגשמים והרוחות יתחזקו. עדיין יהיה קר מהרגיל לעוֹנָה.

 

21.01.20

היום:

גשמים מקומיים יוסיפו לרדת ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בנחלי הדרום והמזרח עֲדַיִין קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת. עד הצהריים בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון והמרכז עדיין יִיתָכֵן שֶלֶג קל. קר מהרגיל בעוֹנָה. בלילה חשש מקָרָה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. עד שעות הצהריים יוסיפו לרדת גשמים מקומיים, ברובם קלים, בעיקר במרכז ובדרום. הטמפרטורות יעלו, אך יוסיף להיות קר מהרגיל לעונה.

 

20.01.20

היום:

גשם לִפְרָקִים יֵרד מהצפון ועד לצפון הנגב. צְפוּיוֹת סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת, בעיקר בצפון. בחרמון יוסיף לרדת שלג. במדבר יהודה וים המלח עֲדַיִין קַייָם חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת. קר מהרגיל. במשך הלילה צפוי שֶלֶג בהרי הצפון. יִיתָכֵן שלג גם בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי המרכז.

מחר:

גשמים מקומיים יוסיפו לרדת ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. בנחלי הדרום והמזרח קיים חשש לשיטפונות. בפסגות הגבוהות של הרי הצפון והמרכז ייתכן גשם מעורב בשלג או שלג קל. קר מאד מהרגיל בעוֹנָה.

 

19.01.20

היום:

גשם לִפְרָקִים בצפון ובמרכז מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. הרוחות יתחזקו. בחרמון יוסיף לרדת שֶלֶג. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל.

מחר:

גשם לפרקים יֵרד מהצפון ועד לצפון הנגב. צְפוּיִות סופות רעמים יחידות, בעיקר בצפון. בחרמון יוסיף לרדת שלג. חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת בבקעת הירדן, נחלי מדבר יהודה וים המלח. קר מעט מהרגיל. בלילה צפוי שלג בהרי הצפון, יִיתָכֵן שלג גם בפְּּסָגוֹת הגבוהות בהרי המרכז.

 

16.01.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. בצפון ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי ניכר. בצפון ובהרים ינשבו רוחות מזרחיות ערות.

שבת:

גשמים מקומיים יֵרדו מהצפון עד לנגב, וייתכנו סוּפוֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. בחרמון יֵרד שֶלֶג. הטמפרטורות ללא שינוי ניכר. חֲשָש קל מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח.

15.01.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בהרי הצפון והרי המרכז ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

מעונן חלקית. יִיתָכְנו גשמים מקומיים, ברובם קלים. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון ובהרי המרכז. לא יחול שינוי של ממש בטמפרטורות.

 

12.01.20

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בְּמַהֲלַך היום בצפון יחל לרדת גשם מקומי. מהערב הגשם יִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה למרכז. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

מעונן חלקית. יֵרד גשם מקומי, ברובו קל, בצפון ובמרכז. הטמפרטורות יעלו במקצת.