Browsing Category

תחזית מזג האוויר

12.12.19

היום:

משעות הצהריים יחלו לרדת מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים ובָרָד בצפון ובמרכז. חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. תָחוּל ירידה בטמפרטורות. הרוחות יתחזקו ובדרום צָפוּי אוֹבֶך.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בצפון ובמישור החוף צפוי גשם מקומי מלווה בסופות רעמים בּוֹדְדוֹת. תחול ירידה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות וינשבו רוחות עֵרוֹת. עֲדַיִין יִיתָכֵן אובך בעיקר בדרום.

שבת:

מעונן חלקית. בצפון עדיין ייתכן גשם מקומי.

11.12.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. בהרי הצפון ינשבו בְּמַהֲלַך הבוקר רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

מחר:

משעות הצהרים יחלו לרדת מִמטָרִים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים ובָּרָד ברוב אֲזוֹרֵי הארץ. חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת במקומות המוּעָדִים. תחול ירידה בטמפרטורות.

 

10.12.19

היום:

גשמים מקומיים מְלוּּוִים בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת מהצפון עד צפון הנגב. קַייָם חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. טמפרטורות נמוכות מהרגיל. הגשם ייחלש בְּהַדְרָגָה.

מחר:

מְעוּנָן חֶלְקִית. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. בהרי הצפון ינשבו בְּמַהֲלַך הבוקר רוחות מזרחיות עֵרוֹת.

 

09.12.19

היום:

גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים יוסיף לרדת מהצפון ועד צפון הנגב. בנגב צָפוּי גשם מקומי ברובו קל. קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת במדבר יהודה וים המלח. במישור החוף ובשפלה חשש להֲצָפוֹת. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בחרמון יִיתָכֵן שֶלֶג.

מחר:

גשמים מקומיים יֵרדו מהצפון ועד לצפון הנגב. הטמפרטורות יוסיפו להיות נמוכות מהרגיל לעונה. הגשמים ייפסקו בְּמַהֲלַך היום.

08.12.19

היום:

בצפון ובמרכז צָפוּי גשם מִידי פַּעַם. משעות אחה"צ הגשם יתחזק ויִתְפַּשֵט בְּהַדְרָגָה עד צפון הנגב ויִתְחוֹֹלְלו סוּפוֹת רְעָמִים. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בערב קַייָם חֲשָש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי המזרח. במישור החוף ובשפלה חשש קל להֲצָפוֹת.

מחר:

גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסופות רעמים יֵרד מהצפון ועד לנגב. חשש לשיטפונות במקומות המוּעָדִים. עֲדַיִין חשש קל להצפות במישור החוף ובשפלה. בנחלי המזרח חשש קל לשיטפונות. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון יִיתָכֵן שֶלֶג.

05.12.19

היום

גשם מִידי פַּעַם בצפון שיתחזק ויִתְפַּשֵט בְּמַהֲלַך היום עד צפון הנגב, ויִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת. הטמפרטורות יהיו רגילות לעוֹנָה.

מחר:

גשם מקומי בעיקר ממרכז הארץ ועד לצפון הנגב. תָחוּל ירידה בטמפרטורות והן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

שבת:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. ייתכן טִפְטוּף.

 

02.12.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בשעות הבוקר עֲדַיִין יִיתָכְנוו גשמים מקומיים, ברובם קלים, מהצפון ועד לנגב. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר, ללא שינוי נִיכָּר בטמפרטורות.

01.12.19

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. בשעות אחה"צ יִיתָכֵן גשם קל בצפון ובמרכז. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. משעות הערב צָפוּי גשם מהצפון ועד לנגב מְלוּּוֶה בסוּּפוֹֹת רְעָמִים בּוֹדדְוֹת. מהלילה קַייָם חֲשָש מִשִיטְפוֹנוֹת בנחלי הדרום והמזרח.

מחר:

מעונן חלקית. בשעות הבוקר עֲדַיִין ייתכנו גשמים מקומיים, ברובם קלים, מהצפון ועד לנגב. תחול ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.