Browsing Archives

מיזג

מִיזֵג – צֵירֵף כמה דברים לדבר אחד

          קֵירֵר ואִווְרֵר את החדר

השורש: מ.ז.ג

שם הפועל: לְמַזֵג

שם הפעולה: מִיזוּג

מכשיר: מַזגָן

שם תואר: מְמוּזָג

דוגמאות:

הם מיזגו את שתי החֲבָרוֹת לחברה אחת. המיזוג הביא מיליון דולר.

האולם מְמוּזָג.

שכרנו רכב באירופה. הבטיחו מכונית ממוּזֶגֶת אבל המַזגָן לא פעל.

 

הערך מיזג נמצא גם בידיעות:

23.02.1605.08.1816.01.1920.02.1917.07.19, 06.09.20, 27.07.22

 

מיזם

מֵיזָם –  דבר חדש שמישהו מתחיל לעשות,  פרויקט

רבים: מֵיזָמִים

יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

יָזַם – היה הראשון שֶהִצִיעַ

דוגמאות:

זה מיזם משותף של הממשלה ושל העירייה.

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

הוא יזם את הקמת החברה.

זו יוזמה יפה מאוד! כל הכבוד ליוזמים! 

 

הערך מיזם נמצא בידיעות: 01.12.1708.08.1811.02.19, 06.10.19, 10.10.19, 17.11.19, 08.02.20, 19.04.20, 10.11.20, 04.01.21, 22.04.21, 01.11.23, 01.01.24, 06.03.24