Browsing Archives

מיתון

מִיתוּן – בכלכלה: תקופה ארוכה יחסית של פעילות כלכלית מואטת בכלל המשק

השורש: מ.ת.ן

מָתוּן – לא קיצוני, בקצב לא מהיר מדי ולא אטי מדי

לְהַמְתִין – לחכות

לְמַתֵן – לדאוג שהדבר ייעשה בצורה שקולה, לא קיצונית

 

הערך מיתון נמצא בידיעות: 

 03.04.18, 28.07.22