Browsing Archives

חיבל

חִיבֵּל הפריע, הרס, קלקל

השורש: ח.ב.ל

שם הפועל: לְחַבֵּל

שם הפעולה: חַבָּלָה

מְחַבֵּל – טרוריסט

מטען חַבָּלָה – חומר נפץ ששמים במקומות שונים כדי שיתפוצץ

מקצוע: חַבְּלָן – אדם שעובד בצבא או במשטרה ותפקידו לפרק מטעני חבלה

אפשר לחבל גם ביחסים, בתכנית.

נֶחְבַּל – נפצע בזמן נפילה, נפגע בגופו ממשהו

 

הערך חיבל נמצא בידיעות: 19.07.1617.10.1807.01.19, 11.10.20

 

חיבק

חִיבֵּק – הקיף מישהו בידיים מתוך חיבה ואהבה

השורש: ח.ב.ק

שם הפועל: לְחַבֵּק

שם הפעולה: חִיבּוּק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתחַבֵּק

דוגמאות:

ילד זקוק לחיבוק חם.

הם אוהבים להתחבק.

אזרחי ישראל מחבקים באהבה את חיילי צה"ל.

 

הערך חיבק נמצא בידיעות: 01.02.1728.03.1730.04.1705.07.1705.02.1927.02.19, 19.07.20

 

חיבר

חִיבֵּר – צירף או הוסיף שני דברים זה לזה, כתב סיפור או יצירה

השורש: ח.ב.ר

שם הפועל: לְחַבֵּר

שם הפעולה בבניין פִּיעל: חִיבּוּר

שם הפועל בבניין הִתפעל: הִתְחַבֵּר

שם הפעולה בבניין הִתפעל: הִתְחַבְּרוּת

מחברים ספר

מחברים חיבור

מחברים ארון לקיר

מחברים אנשים זה לזה

מחברים פאזל

מחברחם בית לרשת החשמל, המים

מתחברים לנושא או לאדם

ההפך של לְחַבֵּר – לְנַתֵק

ארבע פעולות החשבון: חִיבּוּר, חִיסוּר, כֶּפֶל חִילוּק

 

הערך חיבר נמצא בידיעות: 01.12.1722.01.1807.03.1803.07.1808.08.1825.12.1801.04.1928.05.19, 07.11.19, 11.12.19, 26.04.20