Browsing Archives

איכות

אֵיכוּת – טִיב

מִלשון: אֵיך

רבים: אֵיכוּיוֹת

שם תואר: אֵיכוּתִי

איכות חיים

איכות סביבה – אקולוגיה

איכות מוצר, עבודה, חומר

תַו אֵיכוּת: סימן על מוצר, המעיד על הטיב שלו

 

דוגמאות:

הם מחפשים איכות חיים ולכן עברו מהעיר לקיבוץ.

הבד הזה הוא מאיכות לא טובה.

במסעדה הזו משתמשים בחומרים מאיכות מצוינת.

בבית הספר מדברים הרבה על איכות הסביבה.

לא הכמות חשובה אלא האיכות!

הוא בחור מאוד איכותי!

האוכל כאן איכותי!

הערך איכות נמצא בידיעות: 14.07.1628.07.1625.9.1610.11.1621.11.1627.11.1616.01.1721.03.1717.09.17,

13.03.18, 03.06.1806.09.1828.01.19, 14.08.19, 06.02.20, 16.06.20, 25.06.20

 

אילו

אִילוּ, לוּ – אם לא (מילת תנאי בטל)

אִילוּלֵא –  אילו לא

אִלְמָלֵא –  אילו לא

לוּלֵא –  אילו לא

כל מילות התנאי האלה מתייחסות לאירועים שקרו או לא קרו בעבר. אלה מילות תנאי בטל (שאינו יכול להתקיים).

אם – מילת תנאי קיים. תנאי שעשוי להתקיים בדרך כלל או בעתיד.

אם לומדים – מצליחים.

אם תלמד – תצליח.

 

אילו למדת – היית מצליח (לא למדת ולכן לא הצלחת).

אילו באת למסיבה – היית פוגש אותי (לא באת ולכן לא פגשת).

 

אילולא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אילולא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשנו).

 

אלמלא למדת – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

אלמלא באת למסיבה – לא היינו נפגשים (באת ונפגשת).

 

לולא למדת  – לא היית מצליח (למדת ולכן הצלחת).

לולא באת במסיבה – לא היינו נפגשים (באת ולכן נפגשנו).

 

הערך אילו נמצא בידיעות: 15.10.1711.03.19, 06.12.20

 

אילם

אִילֵם – אדם שאינו יכול לדבר

שם עצם: אֵלֶם – שתיקה, חוסר יכולת לדבר

נֶאֱלַם דום – היה בהלם ולכן עמד בלי לזוז ובלי לדבר

חֵרֵש אִילֵם – אדם שאינו יכול לדבר ולשמוע

 

הערך אילם נמצא בידיעות: 10.11.17

 

 

 

 

 

 

 

אילן

אִילָן (ז'– עֵץ

ברבים: אילנות

בעברית מדוברת משתמשים בדרך כלל במילה עץ: עץ תפוזים, עץ גבוה,

 שתלתי עץ, עֲצֵי הַיַעַר.

 אפשר, כמובן, לומר גם: אילן גבוה, אילנות יפים, אילנות גבוהים.

 כאשר מדברים על העץ כחומר, משתמשים רק במילה עץ (ולא במילה: אילן).

דוגמאות:

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות.

הם בנו בית מעץ.

אני אוהבת חלונות מעץ.

היא הגישה את הסלט בקערת עץ גדולה.

קניתי רהיטים מעץ מהגוני.

 
הערך אילן נמצא בידיעות: 16.05.16, 21.01.19

 

אימן

אִימֵן – עשה תרגילים לבעצמו או לאחרים כדי להיות טוב יותר

שם הפועל: לְאַמֵן

שם הפעולה: אִימוּן

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְאַמֵן

חיילים, ספורטאים, מוסיקאים ורקדנים עושים אימונים רבים, אימונים יומיים

 

הערך אימן נמצא בידיעות: 12.06.1715.06.1708.08.17, 04.07.1815.07.1815.07.1817.07.18

25.07.1825.11.1817.12.18, 18.12.1808.01.1911.03.1907.04.19, 10.12.19, 04.06.20, 25.11.20

 

 

 

אימץ

אִימֵץ – קיבל ילד כדי להיות הורה חוקי שלו, קיבל רעיון או דרך פעולה

השורש: א.מ.ץ

שם הפועל: לְאַמֵץ

שם הפעולה: אִימוּץ

הפועל בבניין פועל: אוּמַץ

שם תואר: מְאוּמָץ

מְאַמצים ילד

מְאַמצים רעיון

מְאַמצים דרך

ילד מְאוּמָץ – ילד שגדל אצל הורים לא ביולוגיים שמאמצים אותו כבן

 

הערך אימץ נמצא בידיעות: 30.10.1624.11.1730.12.18, 20.01.20, 19.04.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין אדם נתפס בשעת צערו

המשמעות:

כשאדם נמצא בצער או בסערת רגשות, אין להאשים או לשפוט אותו על מה שעשה או על מה שאמר, אפשר להבין אותו ולסלוח לו.

דוגמה:

לא נפגעתי מהדברים שאמרת לי כי אני יודעת שאת עוברת ימים קשים. אֵין אָדָם נִתְפָּּס בִּשְׁעַת צַעֲרוֹ.

המקור:

בבא בתרא ט"ז