Browsing Archives

מבול

מַבּוּל – גשם חזק

בתנ"ך – הגשם הגדול שהוריד אלוהים על הארץ בפרשת נוח. רק נוח ומשפחו ובעלי החיים שהיו אתו בתיבה -נשארו בחיים.

אחרַַיי המבול – ביטוי שאומר: אין לי אחריות למה שיקרה בעתיד. לא אכפת לי מה יהיה אחריי. מצדי שהכול ייהרס!

 

הערך מבול נמצא בידיעות: 24.10.17