Browsing Archives

שילב

שִילֵב – הכניס משהו לתוך מערכת של דברים או בין דברים, עשה כמה דברים באותו זמן

השורש: ש.ל.ב

שם הפועל: לְשַלֵב

שם הפעולה: שִילוּב

הפועל בבניין הִתפַּעֵל: לְהִשתַלֵב

שם הפעולה: הִשתַלבוּת – אינטגרציה

 

דוגמאות:

הגננת ביקשה מהילדים לשבת בשקט ולשלב ידיים.

אני מצליחה לשלב עבודה עם אִימָהוּת.

הוא משלב לימודי פסיכולוגיה ופילוסופיה.

הם שילבו אותו בכיתת מצטיינים. הוא השתלב מצוין בכיתה החדשה.

העולה החדש השתלב בכיתה גבוהה.

האולפן וידיעת עברית תורמים להשתלבות טובה בישראל.

 

הערך שילב נמצא גם בידיעות:

23.2.1608.08.1619.09.16 14.12.1613.02.1718.04.1708.05.1709.05.1719.06.1702.10.17

31.10.1720.11.1707.12.1726.12.1730.01.1820.02.1821.05.1823.07.18

08.08.1805.06.1904.07.1911.07.19, 19.01.20, 30.09.20, 05.11.20, 03.12.20, 06.02.21, 24.03.25, 24.03.21, 14.07.21, 12.08.21, 13.09.21, 30.12.21, 26.01.22, 17.06.22, 18.01.24, 18.02.24, 09.03.24, 01.04.24, 22.05.24