Browsing Archives

שיתוף פעולה

שִיתֵף פעולה עבד יחד עם מישהו בנושא מסוים

שִיתוּף פעולה – עבודה יחד

 

הערך שיתוף פעולה נמצא בידיעות: 26.06.16, 10.07.16, 27.07.1626.09.1614.11.1622.01.1721.03.1726.03.1709.05.1706.07.1719.07.1725.07.1725.09.17,

06.11.1706.01.1818.02.1828.02.1819.03.1820.03.1827.06.1804.10.1820.12.1819.05.1909.07.19,

15.17.1916.07.19, 24.07.19, 06.11.19, 17.12.19, 19.12.19, 21.01.20, 02.02.20, 04.02.20, 10.02.20, 20.10.20

 

שיתוק

שִיתוּק – חוסר יכולת לזוז

השורש: ש.ת.ק

שם הפועל: לְשַתֵק

שם הפעולה: שִיתוּק

שם תואר: מְשוּתָק

פוליו – שיתוק ילדים

שם הפועל בבניין קל: לשתוק – לא לדבר

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַשְתִיק

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִשְתַתֵק

 

הערך שיתוק נמצא בידיעות: 29.08.1730.12.1807.05.1914.07.19