Browsing Archives

הדף

הָדַף – דחק, דחף, הרחיק מעליו בעזרת הידיים

השורש: ה.ד.ף

שם הפועל: לַהֲדוֹף

שם הפעולה: הֲדִיפָה

עבר בבניין נפעל: נֶהֱדַף

שם עצם: הֶדֶף – דחיפה, זעזוע

הֶדֶף אֲוויר

הודפים ביקורת, האשמות, ניסיונות להכשיל

בספורט: הודפים כדור ברזל

 

הערך הדף נמצא בידיעות:

 28.02.19, 28.06.22