Browsing Archives

עילי

עִילִי – נמצא למעלה

גֶשר עִילִי

אופנת עִילִית – אופנה ברמה גבוהה

אושֶר עִילָאי, סיפוק עִילָאִי, הרגשה עִילָאִית

עִילִית – המובחר ביותר, המעמד העליון (בלועזית: אֵלִיטָה)

עִילִיתָנוּת – גישה הדוגלת בשליטה של העילית בחברה או במדינה; הרגשת גאווה ועליונות של אדם הרואה את עצמו משתייך לעילית (בלועזית: אֵלִיטִיזְם)

 

הערך עילי נמצא בידיעות: 08.12.21