Browsing Archives

עילי

עִילִי – נמצא למעלה

גֶשר עִילִי

אופנת עִילִית – אופנה ברמה גבוהה

אושֶר עִילָאי, סיפוק עִילָאִי, הרגשה עִילָאִית

עִילִית – המובחר ביותר, המעמד העליון (בלועזית: אֵלִיטָה)

עִילִיתָנוּת – גישה הדוגלת בשליטה של העילית בחברה או במדינה; הרגשת גאווה ועליונות של אדם הרואה את עצמו משתייך לעילית (בלועזית: אֵלִיטִיזְם)

 

הערך עילי נמצא בידיעות: 08.12.21

 

 

 

עילת הסבירות

עִילַת הסְבִירוּת – אחת מהעילות בתחום המשפט המנהלי המאפשרות לבתי משפט להפעיל ביקורת שיפוטית ולפסול החלטה של רשות מנהלית.

בחודש יולי 2023 חוקקה הכנסת תיקון לחוק יסוד: השפיטה. התיקון קבע שבית המשפט לא יוכל בסבירות ההחלטות של הממשלה, ראש הממשלה והשרים. בעקבות עתירות שהוגשו לבית המשפט נגד החוק, בג"ץ פסל את החוק ב-1 בינואר 2024.

עִילָה – סיבה, גורם, תֵירוץ

סָבִיר – מִתקבל על הדעת, הגיוני

סְבִירוּת – הסיכוי שדבר מה יקרה. (בסטטיסטיקה) מידת הסבירות שדבר יקרה הנמדדת בערך מספרי