Browsing Archives

בידוד

בִּידוּד – איזולציה, הפרדה בין דבר אחד לשני, עטיפת חוט חשמל כדי למנוע התחשמלות

השורש: ב.ד.ד

שם הפועל: לְבוֹדֵד, לְבַדֵד

שם הפעולה: בִּידוּד

בָּדַד – לבד, בלי אף אחד

מבודדים חולה שחולה במחלה מדבקת כדי שלא ידביק אנשים אחרים.

מבודדים חוט חשמל כדי שלא יְחַשמֵל אנשים.

 

הערך בידוד נמצא בידיעות: 18.01.18, 31.01.20, 13.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 23.02.20, 27.02.20, 01.03.20, 02.03.20, 04.03.2005.03.20, 08.03.20, 09.03.20, 10.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 19.03.20, 02.04.20, 26.04.20, 18.05.20, 31.05.20, 23.06.20, 25.06.20, 09.07.20, 19.07.20, 21.07.20, 09.09.20, 17.09.20, 03.12.20, 07.12.20, 16.12.20, 20.12.20, 21.12.20, 22.12.20, 24.12.20, 24.12.20, 30.12.20, 05.01.21, 07.01.21, 10.01.21, 14.01.21, 17.01.21, 01.02.21, 03.02.21, 04.02.21, 07.02.21, 23.02.21, 25.02.21, 03.03.21, 09.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 01.06.21, 15.06.21, 21.06.21, 24.06.21, 08.07.21, 14.07.21, 22.07.21, 25.07.21, 04.08.21, 09.08.21, 09.08.21