Browsing Archives

זר

זָר לא מקומי, לא 'משלנו', לא מוכר

אדם זר

ארץ זרה

מטבע זר

שפה זרה

סביבה זרה

 

הערך זר נמצא בידיעות: 08.10.1620.03.1728.04.1724.01.1818.02.1815.04.1816.04.18

25.04.1804.07.1809.08.1815.10.1810.01.1928.02.1904.04.1928.04.19,

07.05.1907.05.1908.07.19, 23.01.20, 04.02.19, 18.02.20, 13.05.20, 21.05.20, 21.07.20, 12.11.20, 17.02.21, 18.02.21, 08.03.21, 25.11.21, 28.11.21, 29.11.21

 

זרוע

זְרוֹעַ (ז) החלק העליון של היד

רבים: זְרוֹעוֹת

הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה.

לקבל בזרועות פתוחות – לקבל בשמחה ובלב פתוח וחם

בצה"ל: זְרוע הים, זְרוע האוויר, זְרוע היבשה

 

הערך זרוע נמצא בידיעות: 18.02.1802.08.1828.01.19, 25.07.19, 03.01.21, 09.05.21, 19.05.21, 23.01.22

 

זרם

זָרַם – שטף, התקדם

השורש: ז.ר.ם

שם הפועל: לִזְרוֹם

שם הפעולה: זְרִימָה

שם עצם: זֶרֶם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְרִים

מים זורמים, נחל זורם, נהר זורם

זרם פוליטי, זרם אידיאולוגי

אנשים רבים זורמים ברחובות לאירוע

שׂוֹחִים עם הזרם או שוחים נגד הזרם

בשפת הדיבור: 'לזרום' = לא להתנגד אלא לעשות מה שכולם עושים

 

 

הערך זרם נמצא בידיעות: 30.01.17, 20.07.1728.11.1709.12.1713.12.17, 09.01.20, 27.01.20, 17.03.20, 29.12.20

 

זרע

זֶרַע –  גרעין הפרי, החומר בגוף הגבר שממנו צומח האדם

השורש: ז.ר.ע

שם הפועל: לִזְרוֹעַ

שם הפעולה: זְרִיעָה

זורעים זרעים באדמה.

הזורְעים ברינה – ברינה יִקְצוֹרוּ (תהילים קכ"ו ה) –  כשהחקלאי זורע הוא עובד קשה ומקווה שיוכל לקצור בשמחה את היבול הרב. מישעובד קשה – מצליח לקטוף פירות.

 

הערך זרע נמצא בידיעות: 26.07.1715.07.18, 10.10.19