Browsing Archives

זרוע

זְרוֹעַ (ז) החלק העליון של היד

רבים: זְרוֹעוֹת

הקדוש ברוך הוא הוציא את בני ישראל ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה.

לקבל בזרועות פתוחות – לקבל בשמחה ובלב פתוח וחם

בצה"ל: זְרוע הים, זְרוע האוויר, זְרוע היבשה

 

הערך זרוע נמצא בידיעות: 18.02.1802.08.1828.01.19, 25.07.19

 

זרם

זָרַם – שטף, התקדם

השורש: ז.ר.ם

שם הפועל: לִזְרוֹם

שם הפעולה: זְרִימָה

שם עצם: זֶרֶם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְרִים

מים זורמים, נחל זורם, נהר זורם

זרם פוליטי, זרם אידיאולוגי

אנשים רבים זורמים ברחובות לאירוע

שׂוֹחִים עם הזרם או שוחים נגד הזרם

בשפת הדיבור: 'לזרום' = לא להתנגד אלא לעשות מה שכולם עושים

 

 

הערך זרם נמצא בידיעות: 30.01.17, 20.07.1728.11.1709.12.1713.12.17

 

זרע

זֶרַע –  גרעין הפרי, החומר בגוף הגבר שממנו צומח האדם

השורש: ז.ר.ע

שם הפועל: לִזְרוֹעַ

שם הפעולה: זְרִיעָה

זורעים זרעים באדמה.

הזורְעים ברינה – ברינה יִקְצוֹרוּ (תהילים קכ"ו ה) –  כשהחקלאי זורע הוא עובד קשה ומקווה שיוכל לקצור בשמחה את היבול הרב. מישעובד קשה – מצליח לקטוף פירות.

 

הערך זרע נמצא בידיעות: 26.07.1715.07.18, 10.10.19

 

זרק

זָרַק – הִשְלִיך, שם בצד

השורש: ז.ר.ק

שם הפועל: לִזְרוֹק

שם הפעולה: זְרִיקָה

עבר בבניין נפעל: נִזְרַק

זורקים כדור

זורקים לפח, זורקים לפח האשפה משהו שאין בו צורך עוד

 

הערך זרק נמצא בידיעות: 14.03.1807.01.19