Browsing Archives

זרם

זָרַם – שטף, התקדם

השורש: ז.ר.ם

שם הפועל: לִזְרוֹם

שם הפעולה: זְרִימָה

שם עצם: זֶרֶם

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַזְרִים

מים זורמים, נחל זורם, נהר זורם

זרם פוליטי, זרם אידיאולוגי

אנשים רבים זורמים ברחובות לאירוע

שׂוֹחִים עם הזרם או שוחים נגד הזרם

בשפת הדיבור: 'לזרום' = לא להתנגד אלא לעשות מה שכולם עושים

 

 

הערך זרם נמצא בידיעות: 30.01.17, 20.07.1728.11.1709.12.1713.12.17

 

זרק

זָרַק – הִשְלִיך, שם בצד

השורש: ז.ר.ק

שם הפועל: לִזְרוֹק

שם הפעולה: זְרִיקָה

עבר בבניין נפעל: נִזְרַק

זורקים כדור

זורקים לפח, זורקים לפח האשפה משהו שאין בו צורך עוד

 

הערך זרק נמצא בידיעות: 14.03.1807.01.19