Browsing Archives

קדוש

קָדוֹש – כינוי לה', נעלה, חשוב, Holy

שמות עצם מהשורש: הקדוש ברוך הוא, קְדוּשָה, קוֹדֶש, בית המִקדָש, קידוש, קידוש השם, קידושין

מקום קדוש

ארון הקודש

חופה וקידושין

הארץ הקדושה

בית המִקְדָש

 

הערך קדוש נמצא בידיעות: 27.10.1620.07.1724.01.1822.11.18

 

 

 

 

 

קדם (פועל)

קָדַם – היה לפני משהו או מישהו, היה קוֹדֶם

העבר בבניין פיעל: קִידֵם

העבר בבניין פועל: קוּדַם

העבר בבניין הפעיל: הִקְדִים

העבר בבניין הופעל: הוּקְדַם

העבר בבניין התפעל: הִתְקַדֵם

מילים נוזפות מהשורש: קֶדֶם, מוּקדָם, בהֶקְדֵם, קוֹדֶם, קָדִימָה

 

הערך קדם נמצא בידיעות: 23.01.1705.11.1728.01.1820.02.18, 20.02.1821.02.1811.03.1817.06.1821.06.18,

22.06.1802.07.1819.07.1806.11.1814.11.1816.11.1818.11.1822.11.1816.12.1818.12.1831.12.1817.01.19,

29.01.1931.01.1914.03.1904.04.1908.04.1930.05.1913.06.1918.06.1920.06.1904.07.19, 10.09.19, 12.09.19, 22.09.19, 22.09.19, 26.09.19, 03.10.19, 10.11.19, 20.11.19, 16.01.20, 23.01.20, 04.02.19, 26.03.20, 02.06.20, 04.08.20, 06.08.20, 12.10.20, 13.10.20