Browsing Archives

כל ישראל עֲרֵבִים זה לזה

המשמעות:

כל היהודים אחראים כולם לכולם.

עָרֵב –  אחראי לכך שמישהו אחר יקיים את מה שעליו לקיים. כשחותמים חוזה או לוקחים הלוואה מביאים כמה ערבים.

 

הערך כל ישראל ערבים זה לזה נמצא בידיעות: 24.02.20

 

 

 

כלא

כֶּלֶא (ז') – בית כלא, בית סוֹהַר. מקום שבו סוגרים אנשים שבית המשפט נתן להם עונש מַאֲסָר. 

סוֹהֵר – אדם שעובד בבית סוהר

אָסִיר – אדם ש"יושב" בבית סוהר, סגור בבית סוהר

שם הפועל: לִכלוֹא – לסגור

דוגמאות:

הוא "יושב" בכלא רימונים על רֶצַח.

הוא קיבל מַאֲסַר עולם. הוא כלוא בכלא צלמון.

הסוהרים בודקים בכל ערב אם כל האסירים נמצאים בחדרים.

הבן סגר את הדלת מבחוץ ובטעות לקח את המפתח שלנו. היינו כלואים בבית עד שהוא חזר.

אתמול ירד שלג. היינו כלואים בבית. רק בערב יצאנו.

 

הערך כלא נמצא בידיעות: 19.12.1622.12.1626.03.1721.06.1728.06.1719.07.1706.08.17

09.08.1728.09.17,

02.10.1706.03.18 18.03.1819.03.1808.04.1811.04.1809.05.1819.06.18

20.06.1810.01.1927.02.19,

 25.03.1925.03.1908.04.19, 04.08.19, 17.9.19, 06.10.19,  17.12.19, 19.12.19, 30.01.20, 22.11.20, 30.12.20, 18.02.21, 03.03.21, 01.07.21, 09.09.21, 12.09.21, 19.09.21, 17.11.21, 23.03.22, 18.02.24, 20.02.24, 27.02.24, 03.03.24, 20.03.24

 

כלו כל הקצין

המשמעות:

נגמרו כל האפשרויות. כל מה שאפשר לעשות כבר נעשה. אין מה לעשות יותר, נגמרה התקווה.

כָּלוּ – נגמרו

קֵץ – סוף. קִצִין – סופים

דוגמה:

כָּלוּ כָּל הַקִצִין. הם מתגרשים

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צז, גמרא ב

כלוב

כְּלוּב – תא או חדר קטן שסוגרים בו בעלי חיים ובני אדם כדי שלא יהיו חופשיים לצאת

רבים: כְּלוּבִים

בגן חיות יש כלובים רבים

חי בכלוב של זהב: כינוי לאדם החי בסביבה עשירה אך בלי חופש

 

הערך כלוב נמצא בידיעות: 20.06.18, 09.02.20