Browsing Archives

כלו כל הקצין

המשמעות:

נגמרו כל האפשרויות. כל מה שאפשר לעשות כבר נעשה. אין מה לעשות יותר, נגמרה התקווה.

כָּלוּ – נגמרו

קֵץ – סוף. קִצִין – סופים

דוגמה:

כָּלוּ כָּל הַקִצִין. הם מתגרשים

המקור:

תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף צז, גמרא ב

כלוב

כְּלוּב – תא או חדר קטן שסוגרים בו בעלי חיים ובני אדם כדי שלא יהיו חופשיים לצאת

רבים: כְּלוּבִים

בגן חיות יש כלובים רבים

חי בכלוב של זהב: כינוי לאדם החי בסביבה עשירה אך בלי חופש

 

הערך כלוב נמצא בידיעות: 20.06.18, 09.02.20