Browsing Archives

אמצעי

אֶמצָעִי (שם עצם)– כלי, מכשיר, שבעזרתו עושים דבר

רבים: אֶמְצָעִים

סמיכות: אֶמְצָעֵי-

אמצָעי אבטחה, אמצָעי הגנה, אמצָעי לחימה

בְּאֶמצָעוּת – בעזרת, על ידי, דרך

שם תואר: אמצעי – נמצא באמצע

בַּעַל אמצעים – אדם שיש לו יכולות כלכליות טובות

 

הערך אמצעי נמצא בידיעות: 07.09.1705.12.1724.05.1809.01.1913.01.19, 30.04.20, 21.06.20, 06.06.21, 22.06.21, 03.11.21, 20.03.22, 06.12.23, 10.01.24, 25.02.24