Browsing Archives

פיז"ה

מבחן פיז"המבחן פיז"ה (באנגלית: Programme for International Student Assessment, בראשי תיבות: PISA) הוא מבחן הנערך כחלק ממחקר בינלאומי בתחום החינוך, המתקיים פעם לשלוש שנים, מאז שנת 2000. המחקר נערך על ידי מנהל החינוך של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD).

 

הערך פיז"ה נמצא בידיעות: 09.09.20