Browsing Archives

פתק

פֶתֶק – חתיכה קטנה של נייר שעליה כותבים משהו

אנשים מכל העולם מטמינים פתקים בכותל המערבי בירושלים.

פֶּתֶק הַצבָּעָהבבחירות: פתק שעליו רשום שם של רשימה המתמודדת בבחירות

פתק לבן פתק שעליו אין שם של רשימה המתמודדת בבחירות. מי שאינו רוצה להצביע בעד רשימה כלשהי שם במעטפה פתק לבן.

 

הערך פתק נמצא בידיעות: 01.11.1714.08.1804.04.1910.04.19, 30.11.20, 08.04.24

 

פתק לבן

פֶּתֶק לָבָן – בבחירות: פתק שאין עליו שם ואות של רשימה.

מי שאינו רוצה לבחור ברשימה כלשהי רשאי להכניס פתק לבן למעטפה.

מי שבוחר ברשימה שהפתק שלה אינו נמצא בין הפתקים בקלפי שלו –

רשאי לכתוב בכתב ידו את שם הרשימה ואת האות שלה ולהכניס את הפתק למעטפה.

 

הערך פתק לבן נמצא בידיעות: