Browsing Archives

גזרה

גִזְרָה – 

מבנה גוף (בלועזית: פִיגוּרָה)

(בגאומטרייה) שֶטח מתוך עיגוּל התחום בין שני רדיוסים וקטע של המעגל

שטח מוגדר בתוך מדינה וכדומה, בעיקר בהקשר צבאי

(בתפירה) דגם של בגד או נעל או אחד מחלקיהם שעל פיו גוזרים את הבד או העור

(בדקדוק) קבוצת מילים שיֵש לשורשיהן תכוּנה משוּתפת

רבים: גְזָרוֹת

השורש: ג.ז.ר

לגזור – לחתוך במספריים משהו מתוך השלם

מִגזָר – סקטור

רבים: מִגזָרִים

 

הערך גזרה נמצא בידיעות:  06.11.23, 09.11.23, 10.12.23, 10.12.23, 27.12.23, 26.02.24, 08.04.24, 15.04.24