Browsing Archives

נָאֶה דוֹרֵש – נָאֶה מְקַייֵם

המשמעות:

מדבר יפה וגם עושה את מה שהוא אומר.

נָאֶה – יפה

דוֹרֵש – אומר דברים וגם: מבקש בצורה ברורה

מְקַייֵם  עושה, עושה את מה שהבטיח לעשות

המקור:

מסכת יבמות: .. אמרו לו לבן עזאי: יש נאה דורש ונאה מקיים, נאה מקיים ואין נאה דורש, ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים.

נָהָר

נָהָר (ז') -זרימת מים גדולה בתוך ערוץ,  RIVER

רבים: נְהָרוֹת

השורש: נ.ה.ר

שם הפועל: לִנְהוֹר – לזרום בכמות גדולה למקום

שם הפעולה: נְהִירָה

דוגמאות:

הם יצאו לטיול של שַיִט בנהרות באירופה.

המונים נוהרים למשחק הכדורגל באיצטדיון.

 

הערך נהר נמצא בידיעות: 02.01.18, 25.07.19