Browsing Archives

תפסת מרובה לא תפסת!

המשמעות:

מי שמנסה לעשות יותר מדי אינו משיג כלום. לִתפּוֹשׂ / לִתפּוֹס – להחזיק מרובֶּה: רב, הרבה, כמות גדולה

אפשר לכתוב גם בשי"ן: תָּפַשְׂתָ מְרֻבֶּה – לֹא תָּפַשְׂתָ 

דוגמה:

השתדל להתרכז כל פעם בלימוד לבחינה הקרובה, אם תלמד לכל הבחינות ביחד לא תזכור כלום.

 המקור:

 בבלי, מסכת סוכה, ה', א' 

הפתגם תפסת מרובה – לא תפסת נמצא ב: 22.3.16