Browsing Archives

צופר

צוֹפָר (ז') – מִתקן שמשמיע סִירנָה, מתקן במכונית שמשמיע רעש כשהנהג לוחץ עליו

השורש: צ.פ.ר

שם הפועל: לִצפּוֹר

שם הפעולה: צְפִירָה

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל מושמעות צפירות בכל רחבי הארץ. בעת השמעת צפירת דומייה כל העם עומד דום לזכר הנופלים. התנועה בכבישים נעצרת.

בעת מלחמה או מתקפת טילים נשמעת אזעקה, שהיא צפירת אזהרה. בסיום האיום נשמעת צפירת הרגעה.

 

הערך צופר נמצא בידיעות: 07.02.1711.09.17, 31.10.1717.01.1816.10.18, 06.02.1920.05.19, 03.11.21, 10.05.22, 16.05.22