Browsing Archives

כור

כּוּר – תנור גדול מאוד למתכות

כּוּר גַרעִינִי – מקום שבו מייצרים אנרגייה אטומית וחומרים רדיואקטיביים

כור הִיתוּך – מושג בסוציולוגיה: מיזוג של בני אדם ממקומות שונים ומתרבויות שונות לעם אלד

 

הערך כור נמצא בידיעות: 30.10.1621.03.1805.08.18, 24.06.21