Browsing Archives

גלגל

גַלְגַל – גוף עגול ושטוח המסוגל להסתובב על צירו

רבים: גַלְגַלִים

השורש: ג.ל.ג.ל

שם הפועל בבניין פיעל: לְגַלְגֵל

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְגַלְגֵל

גלגל המַזָלוֹתZodiac

גַלְגַל הַצָלָה – גלגל להחזיק בו כדי לצוף על פני המים בשעת סכנה או ללימוד שחייה

 

הערך גלגל נמצא בידיעות: 23.01.24, 05.04.24