Browsing Archives

ותיק

וָתִיק – נמצא במקום זמן רב, בעל ניסיון רב

רבים: וָתִיקִים

עובד ותיק

אזרח ותיק – בישראל: אישה מגיל 62 וגבר מגיל 65

מורה ותיק

וֶתֶק – משך הזמן שאדם עובד במקום עבודה

תוספת וֶתֶק – תוספת לשכר לפי מספר שנות העבודה

 

הערך ותיק נמצא בידיעות: 

13.12.1631.01.1715.03.17, 12.12.1709.07.1830.07.1811.10.1815.11.1822.01.19,

11.02.19, 28.05.19, 26.03.20, 13.07.20, 06.04.21, 21.04.21, 31.05.22, 09.11.23, 09.11.23