Browsing Archives

כ״ח בסיון תשפ״ב 27.06.22

יום שני כ״ח בסיון תשפ״ב 27.06.22


06:10: הלימודים מִתקיימים היום כסִדְרָם

06:10: גם היום יִימָשֵך המו"מ בין הִסתדרות המורים ומשרד האוצר

06:10: עֲדַיִין לא ידוע מתי תַצְבִּיעַ הכנסת על הַצָעַת החוק לפִיזוּר הכנסת 

06:10: דִיווּחַ בארה"ב: הרמטכ"ל רא"ל אביב כוכבי נִפגש בַּחֲשַאי בשארם א-שייח בחודש מארס עם הרמטכ"ל הסעודי ונְציגים מקטאר, ירדן, מצרים, איחוד האמירויות ובחריין

06:10: בארה"ב נִמְשֶכֶת הסְערה בְּעִקְבות ההַחְלטה של ביהמ"ש העֶליון לבטל פְּסיקָה קודֶמֶת שקָבעה שלאישה יש זְכוּת להחליט על הַפָּלָה

06:10: אוקראינה – המִלחמה נִמְשֶכֶת ולא רואים את הסוף

06:10: מגֵפת הקורונה בישראל: מְקדם ההַדְבָּקָה (ה-R) יורד ל– 1.23

06:10: מַנְכַּ"ל פייזר ד"ר אלברט לוריא מְבקר בישראל לְרֶגֶל קַבָּלַת 'פְּרס נובל היהודי' 

06:10: משרד הבריאות קורא לציבור לַעֲטוֹת מסֵכות בחֲלָלִים סגורים ובהִתְקַהֲלויוֹת

06:10: פיקוּד העורֶף עורך הבוקר תרגיל ביִישוּב עוֹמֶר, בשעה 10:05 תִישָמַע אַזְעָקָה

06:10: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובִפנים הארץ

זִכְרו: בחיים לא נִִכנסים לים כשאין בחוף מַצִיל!

תוכנית חדשה לעִידוּד לימודֵי לִיבָּה במוֹסְדות חינוך חֲרֵדִייִם לְבָנים

שׂר האוצָר אביגדור ליברמן ושָׂרַת החינוּך יפעת שאשא ביטון אִישְרו תוכנית חדשה לעִידוּד לימודֵי ליבָּה לחֲרֵדים. התוכנית תִפְעַל במוסְדות חינוך חֲרֵדיים לבנים שאינם מְתוקְצָבִים בִּמְלוֹאָם על ידֵי המדינה. מוסְדות חינוך שיִצְטָרְפוּ לתוכנית יְקַבלו מַעֲנָק של 6,000 שקלים לכל תלמיד, בנוסָף למַעֲנָק שְנָתי בהֶתְאֵם לשיעור התלמידים המִשְתַתְפִים במִבְחָנים של המדינה במתמטיקה, אנגלית ומַדָעִים.

התוכנית תִכְלוֹל הַכְשָרָה מִקְצוֹעית של הצְוָותִים החינוּכיים, הַעֲסָקָה של מורים מקצועיים והַתְאָמָה של תוכניות הלימודים וספרֵי הלימוד.

היועמ"שית: אפשר להמשיך במַשָׂא ומַתָן עם המורים גם בתְקוּפת בְּחירות

היועֶצֶת המִשְפָּטית לממשלה עו"ד גלי בהרב-מיארה אישְרה אתמול לְהַמשיך את  המַשָׂא ומַתָן בין משרד האוצר להִסתדרות המורים גם בתְקוּפַת בְּחירות. 

בהַחְלטת היועמ"שית נֶאמר כי נִיתָן לְקיים מַשָׂא ומַתָן עם הִסתדרות המורים לְשֵם הַגָעָה להֶסְכֵּם שָׂכָר חדש, בְּכָפוּף למִגְבָּלוֹת המוּכָּרוֹת החלוֹת בתְקופת בְּחירות.
מהסתדרות המורים נמסר אתמול כי המו"מ יימשך גם היום וכי הלימודים בגנֵי הילדים ובבתי הספר יִתְקַיְימו היום כסִדְרָם.

נַעַר בן 16 טָבַע למָוֶות בחוף הים בעכו

נַעַר כבן 16, עולה חדש מאוקראינה, טָבַע למָוֶות אֶמֶש בחוף האַרְגָמָן בעכו.

הטְבִיעָה אֵירְעה סָמוּך לשעה 19:30, לאחר סְגירת תַחֲנַת ההַצָלָה בחוף.
הנער, שבָּרַח עם מִשפחתו מהמִלחמה באוקראינה ועלה לארץ השנה, בִּילָה בחוף הים עם חבֵרָיו. בְּשָלָב מְסוּיָם הִבְחִינוּ הנְערים האחרים כי חברם נֶעֱלַם. הם הִצְליחו לְאַתֵר אותו ומָשוּ אותו אל החוף, ועובְרים ושָבים הֵחֵלו לְבַצֵעַ בו  פעולות הַחְיָיאָה. צוות מד"א שהגיע למקום נֶאֱלַץ לִקְבּוֹעַ את מותו.
זִכְרוּ: בחיים לא נכנסים למים כשאין מציל!