Browsing Archives

י״ב בטבת תשפ״ב 16.12.21

יום חמישי י״ב בטבת תשפ״ב 16.12.21


06:10: סוריה: ישראל תָקפָה הלילה מֵהָאֲוִויר בדְרום המְדינה

06:10: הִסְתַיְימָה שְבִיתַת האחים והאחיות 

06:10: הדירות הִתְיַיקְרו בְּשנה ב-10.3%

06:10: מַדַד המְחירים לצָרְכָן ירד בחודש נובמבר ב-0.1%

06:10: התחזית: יְרידה בטמפרטורות וגשם בעיקר בצפון

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זן האומיקרון

06:10: ממחר: תו ירוק בקַניונים

06:10: הממשלה הֶאֱריכה בשבוע את התַקָנוֹת להַגְבָּלַת הכניסה לישראל והיְציאה מִמֶנָה 

06:10: משרד הבריאות מַמְליץ להוסיף לרְשימת המדינות האדומות את איחוד האמירויות ו-6 מדינות באירופה מיום שני

06:10: בריטניה ודנמרק – מדינות אדומות הָחֵל מהלילה

06:10: חֶברת מודרנה: מְנַת הדַחַף מַגְבירה את ההֲגָנָה מִפְּנֵי זן האומיקרון

06:10: ישראל תִתְרוםֹ מיליון מְנות חיסון נגד קורונה למְדינות באפריקה וחצי מיליון מָנות לאוקראינה

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-527 נִדבקים חדשים, 81 חולים במַצָב קשה, 43 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,227

06:10: 4.137 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק כ-10% מהילדים התחסנו עד כה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים

משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן גם נגד השַפַּעַת

תִינוקֶת בכנסת

חֶברת הכנסת שירלי פינטו מ'ימינה' הִגִיעה אתמול להַצְבָּעָה בכנסת שבוע אחרי שילדה את בִּתָהּ כֶּרֶם. חַברת הכנסת נֶאֶלְצָה להגיע להצבעה מִשוּם שהאופוזיציה לא הִסְכימה לְקַזֵז אותה עם חבר כנסת מהאופוזיציה.

16.12.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן, צָפוּי גשם מקומי בעיקר בצפון ולאורך מישור החוף. יִיתָכְנו סוּּפוֹֹת רְעָמִים יְחִידוֹת בעיקר בצפון. תָחוּל ירידה קלה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות.

מחר:

מעונן חלקית עד מעונן. בצפון ובמרכז יֵרד גשם לִפְרָקִים מְלוּּוֶה בסופות רעמים יחידות. בצפון הנגב ייתכן גשם מקומי. חֲשָש קל לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. בחרמון יֵרד שֶלֶג.

שבת:

גשמים מלווים בסופות רעמים יחידות יוסיפו לרדת מִדי פַּעַם בצפון ולאורך מישור החוף. הטמפרטורות נמוכות מהרגיל לעונה. בחרמון יֵרד שלג.

 

מַדַד נובמבר ירד ב-0.1%

מַדַד המחירים לצָרְכָן ירד בחודש נובמבר ב-0.1%.

יְרידות מחירים בּולְטות נִרְשְמו בסְעִיפֵי היְרקות והפֵּירות הטְרִיים שיָרדו ב-5.8%, התַרְבות והבידוּר שירדו ב-1.6% וההַלְבָּשָה וההַנְעָלָה שיָרדו ב-0.8%.

עֲליות מחירים בולטות נִרשמו בסְעיף הרִיהוּט והצִיוּד לבית שעלה ב-2.4%.

מִתחילת השנה עלה מַדַד המְחירים לצרכן ב-2.5%.

ב-12 החודשים האחרונים (נובמבר 2021 לְעומַּת נובמבר 2020) מַדַד המחירים לצָרְכָן עלה ב-2.4%.

 

עוד 7 מדינות אדומות

משרד הבריאות המִליץ לממשלה להוסיִף לרְשימת המדינות האדומות, שהטיסה אֲלֵיהֶן אֲסורה, את אירלנד, נורבגיה, ספרד, פינלנד, צרפת, שבדיה ואיחוד האמירויות. ההַחְלָטָה תיכָּנס לתוֹקֶף בחֲצות הלילה שבין ראשון לשני, בכָפוּף לאישור הממשלה ווַעֲדַת החוקה של הכנסת.