Browsing Archives

תיקן

תִיקֵן – החזיר לקדמותו דבר שהִתְקַלְקֵל, תִיקֵן תַקָנָה

השורש: ת.ק.ן

שם הפועל: לְתַקֵן

שם הפעולה: תִיקוּן

 

הערך תיקן נמצא בידיעות: 21.12.1604.05.1729.08.1711.09.1711.09.17

02.01.1807.02.1813.02.1828.06.18,

18.07.1803.09.1801.01.1912.03.1915.05.1921.05.1922.05.1904.07.19, 24.07.19, 30.07.19, 04.08.19, 05.12.19, 15.12.19, 01.10.20, 12.11.20, 28.02.21

 

תירוץ

תֵירוּץ – מציאת סיבה כדי להצדיק משהו שלא היה צריך להיעשות

שם הפועל בבניין פיעל: לְתָרֵץ

 

דוגמאות:

כששאלתי אותו למה לא סיים את הפרויקט בזמן הוא המציא לי כל מיני תירוצים.

במקום למצוא תירוצים – תתחיל לעבוד!

מתנצלת על האיחור. אין לי תירוץ טוב…

 

הערך תירוץ נמצא בידיעות: 19.07.20